הודעות

הסדר פשרה

ת"צ 17857-04-18 מורן סיטון נ' כלמוביל בע"מ

שנערך ונחתם בתל-אביב ביום 12 לחודש מאי, שנת 2021.

 

בעניין שבין:
מורן סיטון, ת"ז 037514007

ע"י ב"כ עוה"ד יאיר שפרן

מרח' פינסקר 2, תל אביב 6332201

טל: 077-5616090; פקס: 077-5570603

 

(להלן: "המבקש")

מצד אחד;

לבין:
כלמוביל בע"מ, ח"פ 510242670

ע"י ב"כ עוה"ד טל אייל-בוגר וישראל מרקוביץ'

פישר ושות'

דרך מנחם בגין 146, תל אביב 6492103

פקס: 03-6944141; טל: 03-6941351

 

(להלן: "המשיבה")

מצד שני;

(המבקש והמשיבה יכונו להלן: "הצדדים")

הואיל וביום 19.12.2012 רכש המבקש (עבור אשתו) מהמשיבה רכב חדש של חב' יונדאי מדגם אלנטרה (i35), ולטענת המבקש אחד מהשיקולים לרכישת הרכב ע"י המבקש היה צריכת הדלק שלו. והואיל ובטרם הרכישה ביצע המבקש לטענתו, סקר שוק, ובעת הרכישה הסתמך על נתוני צריכת הדלק של הרכב שפורסמו באותה עת ע"י המשיבה;

והואיל וביום 14.4.2015 רכש המבקש מהמשיבה רכב חדש של חב' יונדאי מדגם סנטה פה המשווק ע"י המשיבה, וגם ברכישת רכב זה, לטענת המבקש אחד מהשיקולים שעמדו לנגד עיניו היה צריכת הדלק של הרכב, והואיל ובטרם הרכישה הוא ביצע לטענתו, סקר שוק ובהתבסס, בין היתר, על נתוני צריכת הדלק שפורסמו ע"י המשיבה, בחר לרכוש את הסנטה פה;

והואיל ולטענת המבקש, לאחר רכישת הרכבים הוא גילה, כי צריכת הדלק שלהם בפועל גבוהה בצורה משמעותית מנתוני צריכת הדלק לפי נתוני היצרן שפורסמו על-ידי המשיבה, וכי חב' יונדאי בארה"ב ובקנדה פיצתה רוכשי רכבים מתוצרתה, וביניהם שני הדגמים של המבקש, בגין פרסום נתוני צריכת הדלק המבוססים על בדיקות המעבדה והצגתם כנתוני הצריכה האמיתיים של הרכבים, ובשל הפערים ביניהם, וכי לאור כך יונדאי עדכנה לרעה את נתוני צריכת הדלק של הרכבים;

והואיל וביום 11.4.2018 הגיש המבקש תובענה נגד המשיבה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית, בטענה לקיומם של פערים משמעותיים בין נתוני צריכת הדלק של כל כלי הרכב שהיא משווקת (מתוצרת יונדאי, מיצובישי, מרצדס וסמארט) הנמסרים לה על-ידי יצרן הרכב כנתונים המבוססים על בדיקות מעבדה לפי תקן מחייב ומוצגים על-ידיה במודעות פרסומת לכלי רכב, לבין נתוני צריכת הדלק המתקבלים בפועל בזמן נסיעה בכלי הרכב בכבישי הארץ, הכול כמפורט בבקשת האישור, המהווה חלק בלתי-נפרד מהסדר פשרה זה (להלן: "בקשת האישור");

והואיל וביום 6.11.2018 הגישה המשיבה תשובה לבקשת האישור (להלן: "תשובת המשיבה"), ובמסגרתה טענה, בין השאר: כי בקשת האישור מושתתת על הנחה מוטעית לפיה, קיים נתון אבסולוטי מדויק ואחיד, המשקף את תצרוכת הדלק של רכב בשימוש בפועל; כי המבקש לא הניח כל תשתית ראייתית להוכחת טענתו בבקשת האישור בדבר הפער, כביכול, בין נתוני צריכת הדלק לפי נתוני היצרן לבין צריכת הדלק בפועל ברכבי המשיבה (אלא אדרבא המשיבה היא שהוכיחה בחוות דעת מומחה, כי לא קיים פער שכזה); כי מן הבחינה המשפטית המשיבה פועלת בהתאם להוראות הדין (חוק אוויר נקי ותקנות אוויר נקי) המחייבות אותה להציג בפרסומיה את נתוני צריכת הדלק בהתאם לנתוני יצרניות כלי הרכב, המבוססים על בדיקות מעבדה, בדיוק בדרך ובאופן המוכתבים לה בתקנות אוויר נקי (ללא הוספת מלל כל שהוא) ועל כן, גם לא ניתן לייחס למשיבה כל הטעיה צרכנית; כי דווקא פרסום נתוני צריכת הדלק בהתאם לבדיקות המעבדה הנערכות בהתאם לתקן אחיד, הם אלו שמספקים מימד השוואתי אובייקטיבי לצרכן; כי למבקש לא קיימת כל עילת תביעה אישית; וכי הבקשה לאישור אינה מעוררת שאלות המשותפות לכלל חברי הקבוצה, הכול כמפורט בתשובת המשיבה המהווה חלק בלתי-נפרד מהסדר פשרה זה;

והואיל ובטרם הגשת כתב תשובה בתיק מטעם המבקש, הפנה בית-המשפט את הצדדים לגישור בפני כבוד המגשר השופט (בדימוס) יצחק ענבר;

והואיל ובסיועו ותיווכו של המגשר, עלה בין הצדדים להגיע במסגרת הליך הגישור להסדר פשרה זה;

והואיל והצדדים מצהירים, כי אין בהתקשרותם בהסדר פשרה זה משום הסכמה או הודאה בטענות הצד האחר, וכי התקשרותם בהסדר פשרה זה נעשית במסגרת גישור ובמטרה לייתר את המשך ניהולם של ההליכים המשפטיים, הכרוכים בהוצאות משמעותיות כמו גם, בבזבוז זמן שיפוטי הן של הצדדים והן של בית המשפט.

והואיל והצדדים סבורים, כי אם יינתן אישור בית-המשפט להסדר הפשרה, בהתאם לאמור בסעיפים 18(א) ו-19 לחוק, יהא זה ראוי לפסוק לזכות המבקש ובא-כוחו גמול ושכר-טרחה כקבוע בסעיפים 22 ו-23 לחוק, בהתאם להמלצתם בהסדר פשרה זה;

והואיל והמגשר הביע בפני הצדדים את דעתו שהסדר הפשרה, לרבות סכומי הגמול ושכר-הטרחה המפורטים להלן, הוא ראוי, וכי הוא מאזן נכונה בין הסיכויים והסיכונים בניהול ההליכים;

אי-לכך, הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 1. כללי

1.1 המבוא להסדר פשרה זה מהווה חלק בלתי-נפרד הימנו;
1.2. כותרות הסעיפים בהסדר פשרה זה נועדו אך ורק לצרכי נוחות ולהקלת ההתמצאות בו, ואין ללמוד מהן לצורך פירושו של הסדר הפשרה;
1.3. כל האמור בלשון יחיד בהסדר פשרה זה, תהא לו משמעות גם בלשון רבים ולהיפך;
1.4. כל האמור בלשון זכר בהסדר פשרה זה, תהיה לו משמעות גם בלשון נקבה;

 1. הגדרות

בהסדר פשרה זה תהיה למונחים הבאים המשמעות שבצדם:

"בית-המשפט" – בית-המשפט המחוזי בתל-אביב;

"החוק" – חוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006;

"חוק אוויר נקי" – חוק אוויר נקי, תשס"ח-2008;

"תקנות אוויר נקי"– תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), תשס"ט-2009;

"החברה" או "המשיבה" – כלמוביל בע"מ;

"אישור הסדר הפשרה" – אישור הסדר פשרה זה על ידי בית המשפט, ככתבו וכלשונו על כל מרכיביו כמקשה אחת בפסק דין חלוט, בכפוף לאמור בסעיף ‎5.2 להסדר פשרה זה;

"המועד הקובע" – שלושים (30) ימים שמניינם יחל מיום אישור הסדר הפשרה.

"הקבוצה" – כהגדרתה בסעיף 2 לבקשת האישור.

"הקבוצה החדשה" – צרכן וכן נהנה רלבנטי.

"חטיבת ההינע" – הכוללת מנוע בעירה פנימית ותיבת הילוכים, לפי הפירוט הבא:

"מנוע בעירה פנימית" – חטיבת הצילינדרים/ראש מנוע וכל החלקים הפנימיים, סעפות, גלגלי תזמון, שרשרת תזמון, מכסה מערכת התזמון, אטמים, משאבת שמן, משאבת מים, גלגל תנופה, מכלל אגן שמן, מכסה נדנדים ותושבות מנוע.

"תיבת הילוכים" – מארז בית תיבת ההילוכים וכל החלקים הפנימיים, גלי הינע סרן (קדמי), טבור קדמי, מסבים, אטמים, ממיר מומנט, בית ממיר המומנט, כיסוי המצמד ובית המצמד.

"התקופה הרלבנטית" – מיום 11.4.2011 ועד המועד הקובע.

"צרכן" – מי שרכש רכב במהלך התקופה הרלבנטית במישרין מהחברה, לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי, אך למעט צרכן מוחרג.

"צרכן מוחרג" – (א) מי שרכש את הרכב במהלך התקופה הרלבנטית לאחת המטרות הבאות: (Ⅰ) ציי רכב, למטרת השכרה, החכרה, מכירה או כל שימוש אחר; ו/או (Ⅱ) להולכת נוסעים (מוניות); ו/או (Ⅲ) לרשויות ולחברות למטרת שימוש על ידי עובדיהן וכן (ב) מי שרכש את הרכב מצרכן מוחרג או אם במועד כלשהו במהלך התקופה הרלבנטית הרכב היה בשימושו של צרכן מוחרג.

"נהנה רלבנטי" – מי שרכש את הרכב במהלך התקופה הרלבנטית מצרכן ו/או ממי שרכש אותו מצרכן אך למעט מי שרכש את הרכב מצרכן מוחרג או אם במועד כלשהו במהלך התקופה הרלבנטית הרכב היה בשימושו של צרכן מוחרג.

"רכב" – כל דגמי כלי הרכב הפרטיים של המותגים יונדאי, מיצובישי, מרצדס וסמארט, שנמכרו ע"י המשיבה בתקופה הרלבנטית, המתודלקים בבנזין או בסולר.

"קרן תובענות ייצוגיות" – קרן לניהול וחלוקת כספים שהוקמה מכוח סעיף 27א לחוק.

 1. אישור התובענה הייצוגית
  3.1. למטרת גיבושו של הסדר כולל ושמירה על אחידות בפרסומיה של המשיבה, יראו לצורך הסדר פשרה זה את הגדרת הקבוצה בבקשת האישור כמתוקנת, בהתאם להגדרת הקבוצה החדשה.
  3.2. אישר בית המשפט את הסדר הפשרה – יראו בכך כאילו אישר בית-המשפט את התובענה הייצוגית המתוקנת בהתאם להגדרת הקבוצה החדשה ופסק לזכות חברי הקבוצה החדשה את הסעדים המנויים בסעיף ‎4 להסדר פשרה זה, כסעדים בלעדיים, מוחלטים וסופיים.
 2. הסעדים שלהם יהיו זכאים חברי הקבוצה החדשה ותנאי הזכאות
  4.1. בכפוף לאישור הסדר הפשרה ולהוכחת התקיימותם של כל תנאי הזכאות להנחת דעתה של המשיבה, יהיה כל אחד מחברי הקבוצה החדשה זכאי החל מן המועד הקובע, לאחד הסעדים הבאים, לפי העניין:
  4.1.1. הארכת אחריות
  חבר הקבוצה החדשה שבמועד הקובע הוא הבעלים הרשום במשרד הרישוי של רכב שנמצא תחת אחריות בת תוקף של היצרן ולא התקיימה עילה לסיומה, יהיה זכאי להטבה של הארכת אחריות היצרן לחטיבת ההינע של הרכב, בכפוף לכל תנאי האחריות שבתעודת האחריות והשירות לרכב ובספר הרכב (לכל אחד מדגמי היצרניות). הארכת האחריות כאמור, תיכנס לתוקף באופן אוטומטי, ללא צורך בפעולה של בעל הרכב, למשך תקופה של שלושה חודשים נוספים החל מתום תקופת אחריות היצרן הקיימת, בכפוף לכל תנאי האחריות כאמור;
  –  או  –
  4.1.2. הנחה בטיפול שנתי
  חבר הקבוצה החדשה שבמועד הקובע הוא הבעלים הרשום במשרד הרישוי של רכב שאינו נמצא תחת אחריות בת תוקף של היצרן, יהיה זכאי החל מן המועד הקובע ובמשך תקופה שלא תעלה על 24 חודשים (להלן: "תקופת מימוש ההטבה") להנחה חד-פעמית של לפחות 17% ממחירו של טיפול תקופתי אחד לרכב (כולל חלקים מקוריים/לא מקוריים וכן שעות עבודה), בהתאם למפרט סל הטיפול של היצרן הקבוע לרכב זה, ברשת המוסכים המורשים של כלמוביל (להלן: "הטבת הטיפול השנתי"). יצוין, כי ככל שבמסגרת ביצוע הטיפול השנתי יוחלפו חלפים נוספים (מקוריים/לא מקוריים) ברכב, ובגינם תינתן הנחה של לפחות 17% ממחירם המקורי, תיכלל הנחה זו (לרבות ההנחה על רכיב העבודה) אף היא במסגרת הטבת הטיפול השנתי.
  4.2. למען הסר ספק, מובהר, (א) כי מי שיהא זכאי להטבה הקבועה בס"ק ‎4.1.1 לעיל לא יהא זכאי להטבה הקבועה בס"ק ‎4.1.2 לעיל וכן (ב) ההטבה הקבועה בס"ק 4.1.2 לעיל, אינה ניתנת למימוש אלא במועד אחד (אא"כ מתקיים האמור בסעיף 4.4 להלן).
  4.3. מוסכם בזאת, כי המשיבה תהא רשאית להפסיק את הטבת הטיפול השנתי, ככל שעל פי הנתונים שיאספו על ידיה יגיע מימוש הטבת הטיפול השנתי בפועל לסכום של 2,900,000 ש"ח[1]. וזאת, אף אם טרם חלפה תקופת מימוש ההטבה. יצוין, כי חישוב 2.9 מיליון ש"ח ייעשה על דרך האומדנה, היינו באמצעות בדיקה מדגמית של חשבוניות במכפלת מספר חברי הקבוצה שנכנסו לטיפול התקופתי.
  4.4. ואולם, אם בחלוף תקופת מימוש ההטבה, לא יגיע סכום המימוש הכולל בפועל של הטבת הטיפול השנתי לסך של 2,900,000 ש"ח, תפעל המשיבה ליישום מימוש מלוא סכום האמור, ולשם כך תהא רשאית לפי שיקול דעתה להאריך את תקופת ההטבה ולשוב ולהאריכה מפעם לפעם (אף אם בדרך זו יקבל חבר הקבוצה את הטבת הטיפול השנתי ביותר מטיפול תקופתי אחד לרכב) עד למימוש בפועל של 2,900,000 ש"ח ו/או לתרום את ההפרש בין סכום המימוש בפועל לסכום של 2,900,000 ש"ח, לקרן תובענות ייצוגיות.
 3. הסדרה עתידית
  5.1. החל מן המועד הקובע וכל עוד חלה על המשיבה חובה חוקית להציג במודעות פרסומת לכלי רכב את נתוני צריכת הדלק המתקבלים מיצרן הרכב לפי בדיקות מעבדה, תתוסף הערה בנוסח הבא, שנוסחה אושר על ידי היועץ המשפטי לממשלה[2] (להלן: "הערת היידוע"):
  "נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה".

5.2. בשל המניעה הקבועה בדין לשנות את אופן הצגת נתוני צריכת הדלק במודעה, ובהתאם לעמדת היועץ המשפטי לממשלה והמשרד להגנת הסביבה כפי שנמסרה בעניין הררי, הערת היידוע, לא תופיע באזור שבו מופיעים נתוני צריכת הדלק וזיהום האוויר, אלא באזור אחר של מודעת הפרסומת לפי שיקול-דעתה של המשיבה, מבלי שייעשה שינוי באופן ההצגה של נתוני צריכת הדלק באזור שבו הם מופיעים על-פי חוק. בכפוף לאישורו של הסדר פשרה זה על-ידי בית-המשפט, חברי הקבוצה החדשה מוותרים על כל טענה כלפי המשיבה הנוגעת למיקום ההערה האמורה בתוך מודעת הפרסומת ו/או לנוסח ההערה המופיע לצד נתוני צריכת הדלק וזיהום האוויר לפי דרישות הדין. אין באמור כדי לגרוע מזכותה של המשיבה, כפוף לקבלת הסכמתם של היועץ המשפטי לממשלה ו/או המשרד להגנת הסביבה ו/או לפי הוראות בית-המשפט, לכלול את ההערה האמורה באזור שבו מופיעים נתוני צריכת הדלק וזיהום האוויר על-פי חוק. אישר בית-המשפט הסדר פשרה זה ככתבו וכלשונו ועל כל מרכיביו, אך קבע, כי נוסח ההערה האמור ייכלל בתוך האזור שבו מתפרסמים נתוני צריכת הדלק על-פי חוק במקום הנוסח הנדרש להופיע שם לפי הדין החל במועד אישור הסדר פשרה זה, ייחשב הדבר כאילו הסדר פשרה זה אושר ככתבו וכלשונו על כל מרכיביו ויראו בקביעת בית-המשפט האמורה חלק בלתי-נפרד הימנו.

[1] שוויה הכולל של הטבת הנחת הטיפול השנתי בהתאם לעקרונות החישוב שהותוו בחוות דעת הבודק רו"ח אהוד רצאבי בת"צ 30071-07-13 הררי נ' טלקאר חברה בע"מ (להלן: "ענין הררי"), כמפורט בתצהיר המצורף לבקשת אישור הסדר הפשרה.
[2] ס' 14-13 לעמדת היועץ המשפטי לממשלה מיום 19.11.2017, שניתנה בעניין הררי

 1.  המלצה בדבר גמול למבקש ולעורך-דינו
  6.1. בכפוף לאישור הסדר פשרה זה על כל מרכיביו כאמור, הצדדים ממליצים לבית-המשפט לפסוק גמול מיוחד למבקש ושכר-טרחת עורך-דין לבא-כוחו בהליך, בסכומים אלה:
  6.1.1. סך של 240,000 ש"ח כגמול מיוחד למבקש לרבות בגין תביעתו האישית, שישולם על-ידי המשיבה לב"כ המבקש בתוך 30 ימים ממועד אישור הסדר הפשרה;
  6.1.2. סך של 720,000 ש"ח בתוספת מע"מ כשכר-טרחתו של ב"כ המבקש, עו"ד יאיר שפרן, אשר ישולם בשני תשלומים:

6.1.2.1. התשלום הראשון בסך של 360,000 ש"ח בתוספת מע"מ ישולם בתוך 30 ימים לאחר אישור הסדר הפשרה.
6.1.2.2. התשלום השני  בסך של 360,000 ש"ח ובתוספת מע"מ ישולם בתוך 30 ימים מיום קבלת אישורו של בית המשפט בדבר השלמת הוצאתו אל הפועל של הסכם הפשרה, לאחר דיווח כאמור להלן בסעיף 8.

6.2. התשלומים האמורים ישולמו על-ידי המשיבה לב"כ המבקש בהעברות בנקאיות לפי פרטים שיימסרו על-ידי ב"כ המבקש מראש ובכתב, או, לפי שיקול-דעתה, בשיקים שיימסרו לב"כ המבקש לפי מען שיימסר על-ידו מראש ובכתב, והכול לאחר ניכוי מס במקור ככל שהדבר נדרש על-פי דין ובכפוף לקבלת הפרטים האמורים. מבלי לגרוע מהאמור, החלק המתייחס לשכר-טרחתו של ב"כ המבקש ישולם כנגד המצאת חשבונית מס כדין על-ידי ב"כ המבקש וכן כנגד המצאת אישורים להנחת דעתה של המשיבה, לעניין ניהול ספרים ולעניין פטור מניכוי מס במקור.
6.3. מובהר כי המשיבה לא תישא בכל תשלום או הוצאה נוספים למבקש או לבא-כוחו בקשר עם הליך בקשת האישור, מלבד הסכומים שיאושרו על-ידי בית-המשפט בהתאם להמלצה דלעיל.

 1. יידוע חברי הקבוצה אודות הסדר הפשרה
  7.1. לא יאוחר מ-30 ימים לאחר המועד הקובע, תפעל המשיבה ליידע את חברי הקבוצה החדשה אודות הסדר הפשרה וההטבות הקבועות בו, באופנים הבאים:

7.1.1. המשיבה תפרסם על חשבונה בשני עיתונים יומיים נפוצים בשפה העברית הודעה אודות הסדר הפשרה וההטבות שבו. בנוסף, תפרסם המשיבה הודעה בנוסח דומה, באתר האינטרנט שלה במשך תקופת מימוש ההטבה.
7.1.2. המשיבה תפנה בדיוור ישיר לחברי הקבוצה החדשה, במכתב שיכלול פרטים אודות הסדר הפשרה וההטבות הקבועות בו. פניה זו תיעשה, רק אם יתאפשר הדבר, באמצעות מנגנון "ריקול".
7.1.3. המשיבה תיידע את מרכזי השירות על אודות זכאותו של חבר הקבוצה החדשה להנחה כאמור בהסדר הפשרה.

 1. דיווח בדבר יישום הסכם הפשרה
  8.1. בתוך 30 ימים מתום מימוש הטבת הטיפול השנתי, כאמור לעיל בסעיף 4.3 או בסעיף 4.4, תדווח המשיבה לבית המשפט על השלמת הוצאתו לפועל של הסדר הפשרה. לדיווח האמור, יצורף תצהיר של רו"ח המאשר את מספר חברי הקבוצה אשר קיבלו את הטבת הטיפול השנתי וכן את ממוצע סכום ההטבה שקיבל חבר קבוצה בפועל במסגרת הטבת הטיפול השנתי (בהתאם לבדיקה מדגמית של חשבוניות בהתאם לכל דגם של יצרניות הרכב).
 2. הצהרות הצדדים והתחייבויותיהם
  9.1. הסדר פשרה זה נוסח במשותף על-ידי הצדדים שבכותרת, בסיועו של המגשר, ולא יחולו חזקה ו/או נטל הוכחה כלשהם לטובת או לרעת צד כלשהו בגין ניסוח איזו מהוראותיו.
  9.2. הסדר פשרה זה מגלם וממצה את מכלול המצגים וההסכמות אשר הושגו בין הצדדים עובר לחתימתו. לא תהיה כל נפקות למסמך, משא-ומתן, הצהרה, מצג, התחייבות או הסכמה אשר נעשו על-ידי מי מהצדדים עובר לחתימתו (בסעיף זה להלן: "מצגים קודמים"), וצד להסדר פשרה זה לא יעלה ולא יישמע בכל טענה בדבר מצגים קודמים כאמור, מכל מן וסוג שהוא, מפורשים או משתמעים, אשר לא באו לידי ביטוי מפורש בהסדר פשרה זה.
  9.3. לא יהיה תוקף לכל שינוי בהסדר פשרה זה אלא אם נעשה במסמך בכתב ונחתם על-ידי הצדדים.
  9.4. אם הסדר פשרה זה לא יאושר על-ידי בית-המשפט ככתבו וכלשונו על כל מרכיביו, יהא הסדר פשרה זה בטל מעיקרו, ייחשב כאילו לא נערך מעולם ולא ניתן יהיה להגישו ו/או להסתמך עליו ו/או לעשות בו או בתוכנו שימוש כלשהו, אלא בהסכמה מפורשת מראש ובכתב של שני הצדדים להסדר פשרה זה וכפוף לאישור בית-המשפט ככל שנדרש כדי לתת תוקף להסכמה כזאת.
  9.5. כל עוד לא אושר הסדר פשרה זה על-ידי בית-המשפט ככתבו וכלשונו כאמור, המשיבה תהיה רשאית לחזור בה מהסדר פשרה זה במקרה שבו הוגשו יותר מ-10 התנגדויות להסדר פשרה זה, כולו או מקצתו, או בכל מקרה אחר שבו הליך אישור ההסדר יטיל עליה, לפי הערכתם הבלעדית של באי-כוחה, עלויות בהיקף שאינו מצדיק את המשכו. כמו כן, תהיה המשיבה רשאית לחזור בה מהסדר פשרה זה אם 25 או יותר מחברי הקבוצה החדשה ביקשו לצאת מן הקבוצה ובית המשפט אישר את בקשתם. בכל אחד ממקרים אלה תהא המשיבה רשאית לבטל הסדר פשרה זה במלואו בהודעה לבית-המשפט.
  9.6. עם אישור בית המשפט הנכבד להסדר פשרה זה, יתגבש אוטומטית מעשה בית דין ביחס לכל העילות והסעדים שבבקשת האישור ולרבות ביחס לעילות שעילתן, בין היתר, הטעיה או היעדר יידוע בכל הקשור לצריכת הדלק של רכבים אשר יובאו ושווקו על ידי המשיבה במהלך התקופה הרלבנטית, כלפי חברי הקבוצה ולרבות חברי הקבוצה החדשה, אשר לא נתנו הודעת פרישה כדין כאמור לעיל.
  9.7. בכפוף לאישור הסדר הפשרה, מוותרים בזאת המבקש וחברי הקבוצה החדשה כלפי המשיבה, נושאי המשרה שלה, סוכניה, שלוחיה, עובדיה וכל מי מטעמה (בעבר או בהווה) וכלפי כל צד שלישי באופן סופי ומוחלט, על כל טענה, דרישה, זכות או עילת תביעה, מכל מין וסוג, הנוגעים לבקשת האישור והתובענה המתוקנות.
  9.8. הסדר פשרה זה אינו גורע מכל זכות או טענה של המשיבה כלפי המדינה או רשות כלשהי מרשויותיה, ובכלל זה כלפי המשרד להגנת הסביבה ונושאי תפקידים בו בעבר או בהווה, בכל הקשור לאסדרה הנוגעת להצגת נתוני צריכת דלק לכלי רכב מנועיים.

חתימות על הסכם פשרה

ניתן להוריד את נוסח הסדר הפשרה בקובץ PDF בלחיצה כאן