הסדר פשרה בן מאיר נ' כלמוביל בע"מ

הודעה בדבר אישור הסכם פשרה

לפי חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן: "חוק תובענות ייצוגיות")

בענין רון בן מאיר נגד כלמוביל בע"מ ו- Mitsubishi Motors Corporation

 

ניתנת בזאת הודעה בהתאם לסעיף 25(א)(4) לחוק תובענות ייצוגיות, כי ביום 24.4.2022 אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (כב' השופטת ר' ברקאי)  ונתן תוקף של פסק דין להסכם הפשרה (להלן: "הסכם הפשרה" ו- "פסק הדין"), אשר נחתם בעניין התובענה והבקשה לאישורה כייצוגית שהוגשה על ידי התובע המייצג, רון בן מאיר (להלן: "המבקש") נגד כלמוביל בע"מ (להלן: "כלמוביל") ו – Mitsubishi Motors Corporation (להלן: "מיצובישי") (להלן יחד ולחוד: "המשיבות") במסגרת ת"צ 14678-05-18 (להלן: "התובענה" או "בקשת האישור");

 

במסגרת התובענה נטען כי קיים פגם בחלון הגג המותקן ברכבי מיצובישי פאג'רו בעטיו נוצרת חלודה בחלון הגג, וכי תופעת חלודה זו מצויה באחריות הנתבעות; הנתבעות כפרו בטענות אלה; לאחר מו"מ ממושך, ולאחר הליך גישור בפני כב' השופט (בדימוס) אבי זמיר, הגיעו הצדדים להסכמות בדבר פשרה כדלקמן, כל זאת, מבלי שמי מן הצדדים מודה בטענות משנהו.

 

עיקרי הסכם הפשרה

1.     חברי הקבוצהכל מי שהיה ו/או הינו ו/או יהיה, עד למתן פסק דין בתובענה, הבעלים של רכב Mitsubishi Pajero הכולל חלון גג (Sunroof) מקורי";

2.     הגדרות –

"רכב תת-קבוצה א'" – רכב מסוג מיצובישי פאג'רו שיובא לישראל על ידי כלמוביל, בעל רישיון רכב ישראלי, אשר לו חלון גג מקורי שהותקן על ידי מיצובישי או על ידי מרכז שירות, אשר ביום הגשת בקשת האישור עברו פחות מ-12 שנים מיום עלייתו על הכביש (קרי, רק כלי רכב שעלו על הכביש לאחר יום 7.5.2006);

"מוטב תת-קבוצה א'" – הבעלים של רכב תת-קבוצה א' ביום הפיכת פסק הדין לחלוט;

"רכב תת-קבוצה ב"" – רכב מסוג מיצובישי פאג'רו שיובא לישראל על ידי כלמוביל, בעל רישיון רכב ישראלי, אשר חלון הגג המקורי שלו הוחלף או תוקן עבור תשלום על-ידי מרכז שירות עקב בעיית חלודה שהתגלתה בחלון הגג (ולא בעקבות תאונה), בין יום 7.5.2011 לבין יום הפיכת פסק הדין לחלוט, והכל בתנאי שבמועד החלפת חלון הגג המקורי חלפו בין 3 שנים ל-12 שנים מהיום שבו הרכב עלה על הכביש.

"מוטב תת-קבוצה ב'" – האדם שהיה הבעלים של רכב תת-קבוצה ב' במועד בו הוחלף או תוקן חלון הגג ברכב תת-קבוצה ב' על ידי מרכז השירות, וששילם את התשלום על ההחלפה האמורה.

"פסק הדין" – פסק הדין של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו המאשר את הסדר הפשרה;

"יום הפיכת פסק הדין לחלוט" – היום בו פסק הדין ייהפך לחלוט על-פי דין;

"מרכז שירות" – מרכז שירות מורשה מיצובישי של כלמוביל;

"בדיקת חלודה" – בדיקה אחת ללא תשלום, לכל אחד מרכבי תת-קבוצה א' (שתיעשה לבקשת מוטב תת-קבוצה א'), לאיתור חלודה שתבוצע על ידי מרכז שירות במהלך תקופת הזכאות להחלפה/תיקון, בהתאם לפרוצדורה הרגילה החלה על בדיקה שכזו, ושתכלול הסטה קלה של שולי גומיית האטימה. הבדיקה תבוצע ככל שבעליו של רכב תת-קבוצה א' יהיה מעוניין לקיימה, ולשם ביצועה יהיה על בעל הרכב לפנות למרכז שירות, ולתאם את מועד ביצועה, כאשר כלמוביל תכניס הודעה למערכות המיחשוב של מרכזי השירות בקשר לזכאות לבדיקת חלודה על מנת שזו תופיע באופן אוטומטי במחשבי מרכז השירות כאשר נפתח כרטיס טיפול במרכזי השירות ביחס לרכבים אלו, בתקופה הרלוונטית לביצוע הסכם הפשרה.

"החלפת/תיקון חלון הגג" – החלפה אחת של חלון הגג, לחלון גג חדש, על-ידי מרכז שירות, או תיקון אחד מלא של חלון הגג (ככל שניתן לבצע תיקון), בשל איתור בעיית חלודה ברכב מרכבי תת-קבוצה א' בבדיקת החלודה, כנגד תשלום השתתפות עצמית, כהגדרתה להלן, על-ידי מוטב תת-קבוצה א'. ההחלטה האם לבצע החלפה או תיקון של חלון הגג תתבצע בהתאם לקביעתו המקצועית של מרכז השירות, תוך שלמוטב תת קבוצה א' תהא הזכות לערער על קביעת מרכז השירות בפני הממונה הטכני (כהגדרתו להלן) שהכרעתו תחייב את המוטב ואת מרכז השירות.

"הממונה הטכני" – שמאי רכב, שימונה על ידי בית המשפט, שיהיה מוסמך להכריע במחלוקות, ככל שיתגלו, בין מוטבי תת-קבוצה א' לבין הנתבעות בעניין הצורך בתיקון/החלפת חלון הגג, בכפוף להוראות הסדר זה ולתנאיו.

"ההשתתפות העצמית במקרה של החלפת חלון גג" – בגין החלפה של חלון הגג לחלון גג חדש, יידרש בעל הרכב לשלם השתתפות עצמית בסך של 990 ₪ בלבד. נכון למועד חתימת הסדר זה, על פי הצהרת כלמוביל, המחיר הרשמי של כלמוביל להחלפת חלון גג, עומד על סך של 7,500 ₪ (כולל מע"מ), באופן שההנחה שמעניק ההסדר (במקרה של החלפת חלון הגג) צפויה להיות בסך של 6,510 ₪ (כלומר: הנחה של 86.8%).

"ההשתתפות העצמית במקרה של תיקון חלון הגג" – בגין תיקון מלא של חלון הגג, יידרש בעל הרכב לשלם השתתפות עצמית בסך של 13.5% בלבד מהמחיר לצרכן של התיקון. נכון למועד חתימת הסכם זה, על פי הצהרת כלמוביל, המחיר לצרכן של תיקון מלא של חלון הגג, נע בין 600 ₪ לבין 1,700 ₪ (כולל מע"מ), ולפיכך סכום ההשתתפות העצמית בגין תיקון חלון הגג צפוי לנוע בין 81 ₪ לבין 230 ₪, באופן שההנחה שמעניק ההסדר (במקרה של תיקון חלון הגג) צפויה להיות בסך של בין 519 לבין 1,470 ₪ (כלומר: הנחה של 86.5%).

"תקופת הזכאות להחלפה/תיקון" – ביחס לכל אחד מרכבי תת-קבוצה א' שבבעלות מוטבי תת-קבוצה א', תקופה המתחילה 14 ימים לאחר משלוח ההודעה ומסתיימת במוקדם מבין: (א) חלוף 24 חודשים ממועד שליחת ההודעה; ו-(ב) חלוף 12 שנים מהמועד בו רכב תת-קבוצה א' עלה לכביש; ובלבד שהתקופה לא תסתיים לאף אחד מרכבי תת-קבוצה א' לפני שיחלפו 3 חודשים ו-14 ימים ממועד שליחת ההודעה;

"המכתב/ים" – הודעה, בנוסח המצ"ב כנספח "2" להסדר הפשרה, שתישלח על ידי חברת "אניה שפירא" לכל מוטבי תת-קבוצה א', לאחר יום הפיכת פסק הדין לחלוט, המודיעה להם על זכויותיהם על פי ההסדר;

"ההחזר הכספי למוטבי תת-קבוצה ב'" – תשלום חד-פעמי של 2,000 ₪, בכפוף למסירה של תצהיר חתום על-ידי מוטב תת-קבוצה ב', על המסמכים הנזכרים בו, כמפורט בנספח "3" להסדר הפשרה;

"תקופת הזכאות להחזר הכספי למוטבי תת-קבוצה ב'" – 3 חודשים מיום הפיכת פסק הדין לחלוט (קרי: עד ליום 22.9.2022).

3.     התחייבויות המשיבות על פי הסדר הפשרה –

  • שליחת המכתבים ויידוע חברי הקבוצה – בתוך 21 יום מיום הפיכת פסק הדין לחלוט (כהגדרת מונח זה לעיל) תפנה כלמוביל למשרד התחבורה לצורך משלוח המכתבים (כהגדרתם לעיל) למוטבי תת-קבוצה א', באמצעות חב' אוניה שפירא שהינה קבלן משנה של משרד התחבורה (להלן: "אוניה"), על-פי מרשם הנתונים של משרד הרישוי. לצורך זה, תמסור כלמוביל למשרד התחבורה את כל מספרי השלדות של רכבי תת-קבוצה א'. במסגרת המכתבים (נספח "2" להסדר הפשרה) יימסר למוטבי תת-קבוצה א' כי הם רשאים להגיע בתוך תקופת הזכאות להחלפה/תיקון (כהגדרתה בהסדר הפשרה) אל אחד ממרכזי השירות של כלמוביל (לפי בחירת בעל הרכב), על מנת לבדוק האם קיימת חלודה בחלון הגג (ואף יובהר במכתבים כי הם זכאים לתעד בעצמם את הבדיקה), וכי אם וככל שקיימת חלודה, יהיה זכאי בעל הרכב להחלפת חלון הגג בחלון גג חדש או תיקון מלא של החלודה (כמפורט לעיל) כנגד תשלום השתתפות עצמית, כהגדרתה לעיל, והכל בכפוף להוראות ולתנאי הסדר הפשרה.

בנוסף לכך, יצויין במכתב/ים כי מי שנמנה עם מוטבי תת-קבוצה ב' זכאי להחזר הכספי למוטבי תת-קבוצה ב', בכפוף להוראות ולתנאי ההסדר, שיפורטו במכתב. מכתב נוסף יישלח ישירות ע"י כלמוביל אל מי שעל פי הרישומים הקיימים אצלה עשוי להימנות על חברי תת קבוצה ב'.

בנוסף, המודעה על הסדר הפשרה תוצג במוסכים המורשים של כלמוביל וכן באתר האינטרנט של כלמוביל עד ליום 23.4.2024.

  • בדיקה של חלון הגג לאיתור חלודה – ברכביהם של מוטבי תת-קבוצה א' שייפנו למרכזי השירות במהלך תקופת הזכאות להחלפה/תיקון תבוצע בדיקת חלודה (כהגדרתה לעיל).

בנוסף לכך, כלמוביל תכניס הודעה למערכות המיחשוב של מרכזי השירות בקשר לזכאות לבדיקת חלודה על מנת שזו תופיע באופן אוטומטי במחשבי מרכז השירות כאשר נפתח כרטיס טיפול במרכזי השירות ביחס לרכבים אלו, בתקופה הרלוונטית לביצוע הסכם הפשרה.

בכל רכב שבו תבוצע בדיקת החלודה, יתועדו על ידי מרכז השירות ממצאי הבדיקה כמקובל. עותק של תיעוד ממצאי הבדיקה יימסר לבעל הרכב בתום הבדיקה. בעל הרכב יהיה רשאי לתעד אף הוא את הבדיקה.

  • החלפת/תיקון חלון הגג – במקרים בהם תאותר חלודה במסגרת בדיקת החלודה, יהיה זכאי מוטב תת-קבוצה א' להחלפה/תיקון של חלון הגג (כהגדרת מונח זה לעיל), כנגד תשלום ההשתתפות העצמית כהגדרתה לעיל, בכפוף להוראות הסכם זה ולתנאיו.

ככל שיתעוררו מחלוקות בין מוטבי תת-קבוצה א' לבין מרכז השירות, בקשר עם בדיקת החלודה או בקשר עם ההחלפה/תיקון, יכריע בעניין הממונה הטכני כהגדרתו לעיל.

  • החזר כספימוטבי תת-קבוצה ב' (כהגדרתם לעיל) יהיו זכאים להחזר הכספי למוטבי תת-קבוצה ב' בסך של 2,000 ₪, בכפוף למסירה של תצהיר חתום על-ידי מוטב תת-קבוצה ב', בנוסח המצ"ב כנספח "3" להסדר הפשרה (על המסמכים הנזכרים בו), בתוך תקופת הזכאות להחזר הכספי למוטבי תת-קבוצה ב' (קרי: עד ליום 22.9.2022). תשלום ההחזר הכספי לבעלי כלי הרכב כאמור, יבוצע באמצעות העברה בנקאית אל פרטי חשבון הבנק שמסר בעל הרכב בתצהיר (נספח "3" להסדר הפשרה), וזאת בתוך 45 יום מהמועד בו מסר את התצהיר. לצורך קבלת נוסח התצהיר, יוכלו חברי הקבוצה לפנות אל כלמוביל, בטלפון 3151* וכן בדוא"ל mitsuservice@colmobil.co.il שיפורט גם במכתבים שיישלחו כמפורט לעיל. החזרת התצהיר החתום אל כלמוביל, תתבצע לאותה כתובת דוא"ל. אם תידחה דרישה להחזר כספי של פונה, תימסר לו תשובה מנומקת על אודות הדחייה לרבות ציון זכותו לערער על ההחלטה בתוך 30 ימים, כאשר עותק הימנה יימסר אף לבאי כוח התובע. במקרה של ערעור יכריעו בו באי כוח הצדדים בתוך 30 ימים, ואם לא תושג ביניהם הסכמה יפנו בבקשה מתאימה למתן הוראות מבית המשפט הנכבד, לא יאוחר מחלוף 14 ימים לאחר מכן.

יובהר כי ההחזר הכספי למוטבי תת-קבוצה ב' ישולם לבעל הרכב ששילם עבור החלפת חלון הגג ומסר את התצהיר (נספח "3" להסדר הפשרה), גם אם מכר את רכב תת-קבוצה ב' בינתיים.

עוד יצוין, כי ככל שימצא כי חבר תת-קבוצה ב' הינו עדיין הבעלים המקורי (יד ראשונה) של כלי הרכב נכון ליום 24.4.2022, אזי הוא יהיה זכאי לפיצוי בשיעור של 6,510 ש"ח ובלבד שעלות החלפת או תיקון חלון הגג של רכבו הייתה בסך גבוה יותר מ-6,510 ש"ח. ככל ועלות החלפת או תיקון חלון הגג של רכבו הייתה בסך נמוך מ-6,510 ש"ח, יהא זכאי בעל הרכב הזכאי שהינו עדיין הבעלים המקורי (יד ראשונה) של כלי הרכב לפיצוי בסכום המלא אותו שילם עבור החלפת או תיקון חלון הגג.

4.     הסדר הפשרה מהווה מעשה בי-דין בכל העילות והסעדים הנובעים (במישרין ובעקיפין) מבקשת האישור ומיתר כתבי הטענות שהוגשו על ידי התובע, כלפי כל חברי הקבוצה (כהגדרתה לעיל), למעט אלה מביניהם אשר רשאים בהתאם לפסק הדין לבקש לצאת מן הקבוצה ואשר יבקשו מבית המשפט, עד ליום 05.07.2022, להתיר להם לצאת מן הקבוצה עליה חל הסדר הפשרה.

5.     הסכם הפשרה עומד לעיון הקבוצה המיוצגת בפנקס התובענות הייצוגיות, וכן בתיאום מראש אצל באי כוח התובע המייצג, בך, לדרמן ושות', עורכי דין, שכתובתם הינה: דרך בגין 156 תל אביב, מגדל H; טלפון: 03-6932833; פקס': 03-6932834, כתובת דוא"ל: limor@bachlaw.co.il.

האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של הסכם הפשרה. הנוסח המלא של הסכם הפשרה (על נספחיו) הוא המחייב ובכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם הפשרה לבין האמור במודעה זו, יקבעו הוראות הסכם הפשרה.

 

 

______________________________      ___________________________     _________________________

מיכאל בך, עו"ד       רון לדרמן, עו"ד                             אורית מלכא, עו"ד                                   יצחק שרגאי, עו"ד

בך, לדרמן ושות', עורכי דין                            פישר, בכר ושות', עורכי דין                         הרצוג פוקס נאמן, עורכי דין

באי כח התובע המייצג                                            ב"כ כלמוביל                                ב"כ Mitsubishi Motors Corporation