accessibility

קשת התהפכות

שיתוף    שיתוף
אינדקס א'-ב'
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

קשת התהפכות

מערכת שתפקידה להגן על הנוסעים בעת התהפכות של רכב עם גג נפתח (קבריולט או רודסטאר). בעת התהפכות הרכב, תופעל קשת ההתהפכות ותמוקם במוקם המיועד להגנה על הנוסעים תוך פחות מ-0.3 שניות. קשת ההתהפכות יכולה להיות בגרסה של קורת רוחב או משענות ראש.

מונחים בתחום