accessibility

ASSYST

שיתוף    שיתוף
אינדקס א'-ב'
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ASSYST

ראשי תיבותActive Service System, מערכת ASSYST בודקת באמצעות חיישנים אחר מצב שמן המנוע וכאשר נדרשת החלפת שמן מנוע המערכת מתריעה בפני הנהג. חיישני המערכת עוקבים אחרי טמפרטורת השמן ונוזל הקירור, אחרי נסיעת ומהירות הרכב ובהתאם לזמן שחלף מאז החלפת שמן המנוע בפעם האחרונה היא מחשבת מתי נדרשת החלפת שמן מנוע.

מונחים בתחום