accessibility

דעיכת בלמים

שיתוף    שיתוף
אינדקס א'-ב'
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

דעיכת בלמים

דעיכת בלמים נגרמת כתוצאה משימוש ממושך או אגרסיבי בבלמים. שימוש תכוף בבלמים עלול לגרום להתחממות בלמים ולשחיקתם וכתוצאה מכך כושר הבלימה של הרכב נפגע. הירידה בכושר הבלימה נקראת דעיכת בלמים. יצרני רכב מסוימים בודקים מערכת בלמים של רכבם לפי תקן תעשייתי של דעיכת בלמים AMS בו מאיצים את הרכב ל- 100 קמ"ש והבלמים מופעלים חזק עד לעצירת הרכב במשך 12 מחזורים ללא הפסקה.

מונחים בתחום