accessibility

הזרקה ישירה

שיתוף    שיתוף
אינדקס א'-ב'
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

הזרקה ישירה

מערכת הזרקת דלק ישירה שסתומי היניקה יונקים אוויר והתערובת נוצרת בתא הבעירה במנוע. טכנולוגיית הזרקה ישירה קיימת במנועי דיזל ובנזין ומאפשרת להזריק את הדלק במדויק, לשפר את ביצועי הרכב ולהפחית את רמת פליטת המזהמים מהרכב.

מונחים בתחום