תנאי שימוש

גולש/ת יקר/ה!

ברוך הבא לאתר הבית של חברת כלמוביל בע"מ, מקבוצת חברות כלמוביל (להלן "החברה" ו/או "כלמוביל"). אנו מודים לך על העניין שגילית בשירותינו ועל ביקורך באתר זה (להלן "האתר").

** מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות אך מתייחס לגברים ונשים כאחד. עמכן הסליחה.

הסכמה לתנאי השימוש

השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש בו כמפורט במסמך זה (להלן "תנאי השימוש") ולכל חוק ו/או תקנה החלים על השימוש באתר. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, אנא הימנע משימוש באתר או פנה אלינו כדי שנוכל לסייע לך בדרכים חלופיות לשביעות רצונך.

השימוש שלך באתר

האתר, לרבות מדריכים שונים המפורטים בו, מספק שירותים, מוצרים ומידע, בינם גם מערכת רכישות דיגיטלית (להלן יחד ה-"תוכן" ו/או "תוכן האתר"). תוכן זה נועד לשירותך ולשימושך על-פי ראות עינייך, אולם אינו יכול לשמש בסיס לצורך קבלת החלטות כספיות, משפטיות, אישיות ו/או אחרות. כל פעולה שנעשית על-ידך בהתבסס על תוכן זה נעשית לפי שיקול דעתך ובאחריותך בלבד, והנך מנוע מלטעון להסתכמות כלשהיא על תוכן האתר, בין שמכיל מידע מסוים ובין אם אינו מפרט מידע מסוים. הנך רשאי להשתמש באתר ובתוכן למטרות פרטיות ואישיות בלבד. תוכן האתר אינו מעניק לך, בין אם באופן מפורש ובין אם באופן משתמע, כל זכות מלבד אלו המפורטות בהסכם זה.

תנאים אלה המפורטים להלן חלים על כל שימוש באתר, לרבות צריכה ו/או ביצוע התשלומים דרכו ו/או באמצעותו ו/או באמצעות סליקת התשלומים על ידי חברה צד ג', צפייה ו/או גישה לתכנים הכלולים בו והשירותים המוצעים בו, בין אם באמצעות מחשב ביתי, מחשב נייד, מכשיר סלולארי, טאבלט ו/או כל מחשב ו/או מכשיר תקשורת אחר, דרכו מתאפשרת הגישה לאתר, באמצעות כל תצורה ודרך כל מערכת הפעלה מתאימה. בנוסף, תנאים אלו חלים על השימוש באתר באמצעות כל רשת ו/או אמצעי תקשורת ו/או חיבור אחרים.

מובהר בזאת כי כל רכישה המתבצעת דרך האתר כפופה לתנאי שימוש אלו ולמדיניות הפרטיות. ככל ולרכישה באתר מצורף הסכם רכישה (להלן "הסכם הרכישה"), הרי שהאמור בהסכם הרכישה, לרבות התחייבויותיך והצהרותיך בו, תקף גם הוא, ובמקרה של סתירה האמור בהסכם הרכישה יגבר.

שימושים אסורים באתר

ללא מתן הרשאה כתובה מראש על-ידי החברה, אינך רשאי לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים בעת שימושך באתר ובתוכן האתר**:

 1. לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכן האתר.
 2. להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה חוזרת, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו.
 3. להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוגCrawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר.
 4. להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או מחסירים דבר כלשהוא.
 5. לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים.
 6. לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.
 7. שימוש באתר או בתוכן האתר לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט.

**אי עמידה במגבלות אלו עלולה להוביל למניעת גישתך לאתר ואף לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית על-פי כל דין.

זמינות האתר, מניעת גישה ואחריות החברה

כלמוביל עושה מאמצים רבים כדי לספק לך חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות לך גישה לאתר מעת לעת.

כלמוביל רשאית להתיר או לאסור את גישתך לאתר בכל זמן על פי שיקול דעתה הבלעדי ושומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות או להפסיק את הפעלת האתר, כולו או חלקו, בכל זמן וללא מתן הודעה.

האתר ותוכנו ניתנים לשימוש כמות שהם (As Is), וללא התחייבות לזמינותם (As Available), והחברה רשאית לשנות ו/או למחוק כל תוכן באתר, הן אם מדובר בתוכן של האתר עצמו והן אם מדובר בתוכן שהועלה לאתר על-ידי משתמשים אחרים.

החברה אינה אחראית כלפיך או כלפי כל צד שלישי לכל שינוי, הפסקה זמנית או הפסקה לצמיתות של פעילות האתר, השירותים המוצעים בו ו/או תוכנו. כמו כן, החברה לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם או ייטען שנגרם לך או למי מטעמך כתוצאה משימוש באתר או מחוסר שימוש באתר.

אף על-פי שהחברה עושה את כל המאמצים כדי להציג באתר מידע מדויק ומהימן ככל שניתן, החברה אינה ולא תהא אחראית, במישרין או בעקיפין, לזמינות, אמיתות, מהימנות ו/או מידת הדיוק של התוכן המופיע באתר. החברה מבהירה בזאת שהתוכן הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ולנוחיותך בלבד, ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ביחס אליו. כל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל תוכן אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתך ובאחריותך הבלעדית. עליך לבצע בעצמך את כל ההערכות והבדיקות לגבי שירות או תשלום או נתון אחר המוצג בהקשר לשירותים, והינך מוותר ותהיה מנוע מלהעלות כנגד החברה כל טענה לגבי הסתמכות כלשהיא עליה.

כל הסתמכות על האתר ו/או תוכן האתר, נעשית לפי שיקול דעתך ובאחריותך בלבד. כלמוביל לא תהא אחראית ולא תחויב בתשלום פיצוי ו/או סעד בגין כל נזק, ישיר ו/או עקיף, אשר עלול להיגרם משימושך באתר ו/או הסתמכותך על מידע זה או אחר המצוי בו, ושימוש זה נעשה על אחריותך בלבד.

למען הסר ספק, שיבוש ו/או תקלה ו/או כשל בקליטת פרטי משתמש באתר או דרכו, לרבות שיבוש ברישום לאתר או לשירות נלווה דרכו ו/או בקליטת תשלום או אמצעי תשלום, לא יהוו עילה לכל טענה ו/או תביעה מצד המשתמש באתר.

פרטיות באתר ומאגרי מידע

כלמוביל מכבדת את פרטיותך ומחויבת לשמור על כללי הגנת הפרטיות המקובלים בישראל. למידע נוסף על נוהלי הפרטיות של החברה באתר אנא ראה את  מדיניות הפרטיות של החברה.

מבלי לגרוע מתנאי מדיניות הפרטיות של החברה, כל מידע שתמסור ו/או ייאסף אודותייך בעת שימושך באתר ובתוכנו, במישרין או בעקיפין, הינו מרצונך ובהסכמתך, וייתכן שיישמר במאגרי המידע הרשומים של החברה בהתאם למפורט במדיניות הפרטיות  של החברה. אינך נדרש על-פי חוק למסור מידע זה, אך אם תבחר שלא לעשות זאת, ייתכן שלא תוכל ליהנות מחלקים מסוימים באתר ו/או להשתמש בשירותים או בפונקציות אותם מציעה החברה דרך האתר, כולם או חלקם. מובהר כבר עתה כי ככל ומידע שמסרת יידרש להשלמת פעולה המבוקשת על ידך, לדוגמא רכישת מוצר או העברת תשלום, אזי ניתן יהיה להעבירו לצד שלישי למטרת השלמת הפעולה (לרבות חברת סליקת אשראי חיצונית).

קישורים לאתרים של צדדים שלישיים ואחריות צדדים שלישיים

כל תוכן ו/או נתון ו/או מידע המובאים באתר בקשר לשירותים ו/או לתאגידים, אשר מקורם בצדדים שלישיים לחברה, לרבות סכומים, הערכות או הצעות, מדדים, חישובים, תוצאות, מפרטים, הוראות פעולה ונתונים אחרים מטעם או על בסיס נתוני צד שלישי, נמסרים על-ידי הצד השלישי ואינם באחריות החברה בשום אופן.

החברה לא תהא אחראית לאף נזק שנגרם ו/או עלול להיגרם לך ו/או לצד שלישי כלשהוא כתוצאה, במישרין או בעקיפין, מן השימוש באתר, כולל נזק שנגרם בעקבות שימוש ביישומי תוכנה ו/או קבצים ו/או תכנים אשר הורדו ישירות מהאתר ו/או הופעלו דרכו כתוצאה מהשימוש באתר. ייתכן שתמצא באתר קישורים (לינקים) לאתרים אחרים. קישורים אלו מוצגים באתר לנוחיותך בלבד. קישורים אלו אינם בשליטתה של כלמוביל והיא אינה מפקחת על תוכן האתרים המקושרים. ככל שהאתר מכיל קישורים אלו, אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של החברה לתכנים המופיעים באתרים המקושרים ו/או מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על ידי בעליהם. החברה אינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים ו/או מהסתמכות עליהם וממליצה לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר ובתוכן האתר, לרבות העיצוב, קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים מסחריים, תוכנות מחשב, מושגים, מידע סודי, סודות מסחריים, סימני מסחר וסימני שירות, זכויות יוצרים, מאגרי מידע, יצירות נגזרות, תגליות, נוסחאות, מוניטין, רעיונות, שיפורים, מדגמים, מידע, חידושים, המצאות, ידע, לוגו, נתוני שוק, שיטות, זכויות מוסריות, יצירות ספרותיות, קובץ גרפי, שמות מסחריים, מידע טכני וכל זכות מקבילה או נגזרת לכל אחד מן האמורים לעיל – הינם של כלמוביל בלבד, או של צד שלישי אשר העניק לכלמוביל זכות שימוש בהם, והשימוש בהם על-ידך הינו אסור ללא קבלת רשות מפורשת מראש ובכתב מכלמוביל.

כל תוכן המצוי באתר, לרבות מלל, תמונות, גרפיקה, קבצי קול, קבצי אנימציה, קבצי וידאו ואופן ארגונם באתרי האינטרנט של כלמוביל כפופים כולם לזכויות יוצרים והגנות אחרות של קניין רוחני ופרטיות. אין להשתמש, להעתיק, לשכפל, לשחזר, לעבד, להפיץ, להציג או לפרסם תוכן מהאתר או לעשות בו כל שימוש לצרכים מסחריים או פרטיים, על-ידך או על-ידי אחר מטעמך, ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב מכלמוביל. חלק מתכני האתר עשויים אף להכיל מידע או סימנים או תוכן הכפופים לזכויות היוצרים של יצרנים ו/או ספקים חיצוניים ו/או חברות קשורות של כלמוביל.

אלא אם נאמר אחרת במפורש, כל הסימנים המופיעים באתרי האינטרנט של כלמוביל כפופים לזכויות סימני המסחר של כלמוביל, לרבות ולא רק לוחיות, שמות דגמים וכן לוגו החברה, סמליה וסמלי מותגיה.

גרסאות מוצר, מחירים ורישיונות

ייתכן כי חלק מהתוכן, המידע, הסימנים, התרשימים או התמונות הכלולים באתר ומתייחסים למוצרים ו/או לשירותים המוצגים או מוצעים בו, הוכנו לצרכים כלליים עבור אתרי האינטרנט של כלמוביל או מוחזקים במדינות שונות ברחבי העולם. בהתאם, חלק מהמידע ו/או היסודות הנלווים, אשר אינם זמינים בחלק מהמדינות, או שנועדו כדי לספק את דרישות השוק המקומי או את הרשויות המפקחות באותן המדינות, עשוי להיות זמין רק במפרטים או תצורות אחרות.

אם הינך מעוניין בכלי רכב מכל דגם או צבע או בכל חלופה או אביזר המופיעים באתר האינטרנט אך אינך בטוח ביחס לזמינותו או מפרטיו באזורך, אנא פנה לכלמוביל ו/או לסוכן המקומי המורשה בקשר למוצר המתאים, לצורך קבלת מידע עדכני באזורך.

כל המחירים המפורטים הם מחירים מומלצים לצרכן. המחירים המפורסמים מתעדכנים מעת לעת וכפופים לשינויים ללא כל הודעה.

יובהר כי אין בשום תוכן או מידע הכלולים באתר כדי להעניק בכל אופן או לפרש כאילו מוענק בכל אופן רישיון או אישור או זכות כלשהם לאדם או לגוף או לחברה בקשר לקניינה הרוחני של כלמוביל והמידע והתוכן המוצגים באתר.

ציות לתנאים ושיפוי

הינך מתחייב בזאת לציית לכל חוק ו/או תקנה העשויים לחול על שימושך באתר ו/או בתוכנו, לרבות תנאי שימוש אלו. כמו-כן, הינך מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, תשלום או הוצאה שיגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, שכ"ט עו"ד והוצאות משפט סבירות, בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש פסול ו/או בלתי חוקי על-ידך באתר ו/או בתוכנו, לרבות הפרת תנאים אלו.

אבטחת מידע

כלמוביל עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את האתר, את התקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. ההתקשרות בין המחשב של המשתמש או המבקר באתר לבין מחשבי החברה מאובטחת באמצעות שיטות הצפנה מקובלות, בהתאם לתקנים הנהוגים. כמו כן, החברה נוקטת באמצעים סבירים להגנה על האתר ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולו ודואגת לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן על האתר ועל תוכנו מפני חדירות, פרצות או האזנות בלתי מורשות.

על אף האמור, כלמוביל אינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט ואינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע או לתוכן המאוחסן בהם. לפיכך, מובהר בזאת כי כלמוביל לא תהא אחראית ולא תישא בכל אחריות במקרה של חדירה או פריצה ו/או נזק כלשהוא שנגרם בשם שימוש באתר ו/או בתוכנו ו/או בשירותים המוצעים בו, על-ידי המשתמש באתר או מי מטעמו.

למידע נוסף על ההגנה על מידע שנאסף ו/או נשמר אודותייך ו/או אודות השימוש שלך באתר, ככל שקיים, ראה את מדיניות הגנת הפרטיות של החברה באתר

תחום שיפוט

על כל שימוש באתר ו/או על כל תביעה, דרישה או בקשה הנובעים משימוש זה ו/או מכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט יהיה בבית המשפט לו הסמכות בתל-אביב, ישראל בלבד, והדין המהותי והפרוצדוראלי שיחול יהיה הדין הישראלי.

שינויים בתנאי השימוש

כלמוביל שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק ו/או להוסיף על תנאי שימוש אלו בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת ו/או בדיעבד. כל תוספת ו/או שינוי שנעשה באתר, בתוכן האתר ו/או בתנאים אלו יחייבו אותך עם המשך שימושך בו. לפי-כך, אנו ממליצים לך לעיין בתנאים אלו מעת לעת. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים מעיד על הסכמתך לשינויים אלו. ככל שאינך מסכים לשינויים אנא הימנע מהמשך שימוש באתר או פנה אלינו לסיוע כדי לתת לך פתרונות חלופיים.

שונות

תנאי השימוש אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בינך לבין החברה.

אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.

תנאי שימוש אלו מהווים את ההסכם המלא בינך לבין החברה בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.

יצירת קשר

בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, אנא פנו אלינו באמצעות טופס יצירת קשר או בכתובת עמל 20 (פארק אפק), ראש העין, באמצעות משלוח פקס למספר 039015888, בדוא"ל ל-:  colmobil_management@COLMOBIL.CO.IL או בטלפון מספר: 03-9154444.


תקנון תנאי שימוש ומדיניות פרטיות – אפליקציה

עודכן לאחרונה ב 21 בדצמבר 2017עודכן לאחרונה ב 21 בדצמבר 2017

ברוכים הבאים לאפליקציית כלמוביל!

תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהלן (להלן יחד – "התקנון") חלים על כל גולש ו/או משתמש בשירותים הדיגיטליים השונים (להלן "המשתמש") המוצעים, מופעלים ומנוהלים  על-ידי כלמוביל בע"מ ו/או מי מטעמה (להלן "החברה" או "כלמוביל"), בפרט שירותי היישומונים (האפליקציות) של החברה ולרבות השירותים המשלימים ו/או נלווים דרכם, ובין היתר מערכת 'Connected' (כולם יחדיו יקראו להלן "הפלטפורמה"), וכן מתוקף התקשרות החברה כדין עם תאגידים ו/או ספקים ו/או נותני שירותים אחרים ככל שיהיו מעת לעת (להלן יחדיו "הספקים") לשם אספקת שירותים כאמור.

** תקנון זה מנוסח בלשון זכר למען הנוחיות בלבד, אולם הוראותיו מתייחסות באופן שווה לשני המינים

שים לב! השימוש בפלטפורמה מותנה בהיותך בעל הרכב או בקבלת הרשאה מפורשת מבעל הרכב. כל שימוש בניגוד לאמור מהווה עבירה על החוק ויחשוף אותך באופן בלעדי לתביעות משפטיות.

בעל רכב ומשתמש יקר – במתן הרשאת שימוש ברכבך לאדם אחר, מוטלת עליך החובה ליידע אותו באשר לשיתוף נתוני המיקום של הרכב עם החברה ועם יתר המשתמשים באפליקציה

פרק א' – תקנון תנאי שימוש

מבוא והגדרות

 1. במסגרת תקנון תנאי השימוש יהיו למונחים הבאים הפירוש שמופיע בצדם:
 2. "את/ה" או "משתמש/ת" – משמעו כל גולש או משתמש או אדם העושה שימוש בפלטפורמה באמצעות מכשיר טלפון סלולרי נייד ו/או מחשב ו/או כל מכשיר קצה אחר, לרבות באמצעות תקשורת סלולרית או אלחוטית אחרת לשם גישה לפלטפורמה ו/או כל מכשיר נייד אחר.
 3. "חומר" – מידע מכל סוג שהוא המצוי בפלטפורמה, לרבות (אך לא רק) טקסטים, תוכן מילולי, חזותי, מפות, עיצוב, תצוגת הפלטפורמה, שפה גראפית, קטעי וידאו, חומרים, נתונים, תמונות, צילומים, איורים, קבצי קול, קבצים גרפיים, קבצים מסוגים אחרים, קישורים, וכל מידע אחר המופיע או מוצג בפלטפורמה, והכל, בין אם הועלה לפלטפורמה על ידי החברה ו/או צדדי ג' ו/או על ידי המשתמש עצמו. חומרים שהועלו  לפלטפורמה על ידי משתמשים יכונו להלן "חומרי משתמש".
 4. "שימוש בפלטפורמה" – משמעו כל גלישה ו/או כניסה ו/או צפייה ו/או ביקור של משתמש בפלטפורמה, כהגדרתה לעיל, לכל צורך שהוא, לרבות לצורך השימוש בשירותים המוצעים בו.
 5. "שירות" או "שירותים" – השירותים אותם מציעה הפלטפורמה, קרי פלטפורמה דיגיטלית לתפעול וניהול הקשר בין המשתמש לחברה, (לרבות על ידי שיוך למועדון לקוחות), לרמות תפעול הרכב השונות המתאפשרות ע"י הפלטפורמה (לרבות קודן ושירותי מיקום), להזמנה והארכה של חבילות גלישה וכן כל שירות אחר שיתאפשר על ידי הפלטפורמה בעתיד.
 6. "נותני שירותים" – צדדי ג', לרבות נותני שירות ו/או ספקים, ו/או נותני שירות מטעם החברה אשר נותנים שירותים שונים למשתמש, לדוגמא מפתחים, נותני שירות איתור, גרירה וחילוץ, נותני שירותי חירום, מרכזי שירות, מוסכים, ועוד. מובהר כי רשימה זו איננה רשימה סגורה ו/או ממצה, וכי היא עשויה להשתנות ולהתעדכן מפעם לפעם, אף אם לא צוין במפורש.

תחולה והסכמתך לתנאי התקנון

 1. השימוש בפלטפורמה, בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הזמינים דרכה או מוצעים על-ידה, מעיד על הסכמתך להוראות ולתנאי תקנון זה, הכוללים בין היתר מדיניות פרטיות, ומשכך מעיד גם על התחייבותך לפעול על-פיו. על כן הנך מתבקש לקרוא את התנאים שלהלן בקפידה.
 2. אם אינן מעוניין לקבל ו/או לאשר את תנאי התקנון שלהלן, כולם או חלקם, עליך להפסיק את השימוש בפלטפורמה לאלתר.
 3. הזכות לביטול קבלת שירותים תהיה בהתאם להוראות הדין.
 4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק ו/או להוסיף על תנאי תקנון זה בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת או בדיעבד. שימושך בפלטפורמה לאחר ביצוע תוספות ו/או שינויים מעיד על הסכמתך לשינויים אלו, ולכן אנו ממליצים לך לעיין בתנאים אלו מחדש מעת לעת. אם אינך מסכים לשינויים מסוימים, אנא הימנע מהמשך שימוש בפלטפורמה. נוסח התקנון המחייב והקובע בכל מועד הינו נוסח התקנון העדכני המפורסם בפלטפורמה.
 5. תנאי תקנון זה אינם באים להחליף תנאים, תנאי שימוש או מדיניות פרטיות של כל פלטפורמה או עמוד אחר העשוי להיות מקושר או זמין באמצעות או דרך פלטפורמה זה. לעניין זה יובהר כי הורדת האפליקציה מחנויות שונות (App Store של Apple, Google Play של Google וכיוצא בזה) כפופה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של החנות הרלוונטית, וכי החברה בעלת החנות הינה מוטב צד שלישי בתנאי הסכם זה, ולכן תעמוד לה הזכות לאכוף את זכויותיה כאמור בכל עת. קרי – הגלישה והשימוש בכל אפליקציה ו/או אתר אחר כאמור (אף אם בשל הפניה מהפלטפורמה) כפופה לתנאיו הפרטניים, נוסף וללא קשר לתנאי תקנון זה, ומומלץ על כן לעיין בהם בנפרד.
 6. התנאים המפורטים חלים על כל שימוש בפלטפורמה, לרבות צריכה ו/או ביצוע התשלומים דרכו ו/או באמצעותו ו/או באמצעות סליקת התשלומים על ידי חברה צד ג', צפייה ו/או גישה לתכנים הכלולים בו והשירותים המוצעים בו, בין אם באמצעות מחשב ביתי, מחשב נייד, מכשיר סלולארי, טאבלט ו/או כל מחשב ו/או מכשיר תקשורת אחר, דרכו מתאפשרת הגישה לפלטפורמה, באמצעות כל תצורה ודרך כל מערכת הפעלה מתאימה. בנוסף, תנאים אלו חלים על השימוש בפלטפורמה באמצעות כל רשת ו/או אמצעי תקשורת ו/או חיבור אחרים.
 7. החברה תהא רשאית לפעול בדרך של השעיה, חסימה ו/או נקיטת כל פעולה (משפטית או אחרת) כנגד כל משתמש אשר יפר את תנאי השימוש שלהלן.

קישורים ותנאים נלווים של צדדים שלישיים

 1. תנאי תקנון זה אינם באים להחליף תנאים, תנאי שימוש או מדיניות פרטיות של כל פלטפורמה, אפליקציה או עמוד אחר העשוי להיות מקושר או זמין דרך פלטפורמה זה (להלן "אתרים מקושרים"). אם תבחר לגלוש או להשתמש באתרים חיצוניים, דרך הפלטפורמה או בעקבות לחיצה על קישור ממנו, אזי שהשימוש יהיה כפוף גם לתנאיהם הפרטניים, נוסף על תנאי מסמך זה, ומומלץ על כן לעיין בהם בנפרד.
 2. קישורים שעשויים להיות מוצגים בפלטפורמה זה, לאתרים חיצוניים או אחרים, מוצגים לנוחיותך בלבד. כל הסתמכות על אתרים מקושרים או על תוכנם, שימוש בהם או מסירת פרטים דרכם, הינה באחריותך בלבד ובהתאם לתנאי השימוש, תקנון, ומדיניות הפרטיות של אותם אתרים, בנפרד ובאופן בלתי תלוי מתנאי תקנון זה. כמו-כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר מהפלטפורמה בכל עת קישורים המופיעים בו, או להימנע מהוספת קישורים חדשים, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט.
 3. הפלטפורמה משמשת ו/או עשויה לשמש למסחר מקוון ו/או למתן שירותים שונים כגון קביעת תורים למוסכים, מרכזי שירות וכיוצא בזה. כל התקשרות בינך לבין ספקים ו/או נותני שירות חיצוניים על ידי ו/או דרך הפלטפורמה, לרבות קביעת תורים ופגישות, מוקדי שירות ותמיכת לקוח, מועדי בדיקה וכדומה, וכל התוצאות המשפטיות ו/או הנזקים ו/או כל תוצאה ו/או השלכה אחרת שתנבע מהאמור לעיל הם אך ורק בינך ובין הספק ו/או נותן השירות. מובהר כי החברה איננה צד להתקשרויות עם ספקים ו/או נותני שירות חיצוניים אלה ומשכך לא תישא בכל אחריות בקשר עם האמור.
 4. כמו כן, מובא לידיעתך כי עובדת מתן האפשרויות המנויות ומוצעות דרך הפלטפורמה לא מהווה המלצה, עידוד או תמיכה מצד החברה להתקשרות בעסקאות ו/או לרכישת מוצרים ו/ או בהזמנת שירותים וכל המשתמע ומתאפשר דרך הפלטפורמה כאמור.
 5. החברה לא תהא אחראית לאף נזק שנגרם ו/או עלול להיגרם לך ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה, במישרין או בעקיפין, מן השימוש בפלטפורמה, כולל נזק שנגרם בעקבות שימוש ביישומי תוכנה ו/או קבצים ו/או תכנים אשר הורדו ישירות מהפלטפורמה ו/או הופעלו דרכה כתוצאה מהשימוש בפלטפורמה.

הגבלת אחריות לתוכן הפלטפורמה וזמינות הפלטפורמה

 1. החברה עושה מאמצים רבים כדי לספק לך חווית שימוש איכותית ובטוחה בפלטפורמה. עם זאת, הפלטפורמה אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות לך גישה לפלטפורמה מעת לעת.
 2. הפלטפורמה, השירותים והתכנים הזמינים ו/או עשויים להיות זמינים דרך הפלטפורמה, וכל הכלול בו, מונגשים עבורך כפי שהם וללא התחייבות לזמינותם ('As Is' ו- 'As Available').
 3. החברה אינה ולא תהא אחראית, במישרין או בעקיפין, במפורש או במשתמע, לזמינות, אמיתות, מהימנות ו/או מידת הדיוק של תכני הפלטפורמה או שירותים המוצגים, ניתנים או מוצעים דרכה. כל הסתמכות מצדך על תוכן ו/או זמינות השירותים המוצגים ו/או ניתנים בפלטפורמה או דרכה הינה באחריותך המלאה.
 4. החברה אינה אחראית לאי דיוקים ו/או לטעויות שנפלו ביחס לתוכן ו/או ביחס לשירותים המוצעים דרכו או לנתונים המוצגים באמצעותם. החברה מבהירה בזאת שהתוכן הכלול בפלטפורמה הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ולנוחיותך בלבד, ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ביחס אליו. למען הסר ספק, יובהר כי הפרטים המוצגים אודות רכבך, לרבות פרטי רישוי, מוצגים למטרות אינפורמטיביות וייתכן כי יסתרו את האמור על ידי יצרן הרכב ו/או משרד הרישוי. ככל ותהא סתירה כאמור, הרי שהפרטים המצויים ו/או המוצגים על ידי היצרן ו/או משרד הרישוי יגברו (לרבות שאלות ותשובות וספר הרכב).לפיכך, כל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל תוכן אחר המוצג בפלטפורמה נעשה לפי שיקול דעתך ובאחריותך הבלעדית. עליך לבצע בעצמך את כל ההערכות והבדיקות לגבי שירות או תשלום או נתון אחר המוצג בהקשר לשירותים, והנך מוותר ותהיה מנוע מלהעלות כנגד החברה טענות הסתמכות מכל סוג.
 5. הנך רשאי להשתמש בפלטפורמה, בשירותים דרכו ובתוכן הזמין דרכו למטרות פרטיות ואישיות ובלתי מסחריות בלבד. תוכן הפלטפורמה אינו יכול לשמש בסיס לצורך קבלת החלטות כספיות, משפטיות, אישיות ו/או אחרות מצדך, וכל פעולה הנעשית על-ידך בהתבסס על תוכן בפלטפורמה היא באחריותך בלבד ולפי שיקול דעתך הבלעדי.
 6. כל תוכן ו/או נתון ו/או מידע המובאים בפלטפורמה בקשר לשירותים ו/או לספקי שירות, אשר מקורם בצדדים שלישיים לחברה, לרבות סכומים, הערכות או הצעות, מדדים, חישובים, תוצאות, מפרטים, זמנים, הוראות פעולה ונתונים אחרים מטעם או על בסיס נתוני צד שלישי, נמסרים על-ידי הצד השלישי ואינם באחריות החברה בשום אופן.
 7. למען הסר ספק, שיבוש ו/או תקלה ו/או כשל בקליטת פרטי משתמש בפלטפורמה או דרכה, לרבות שיבוש ברישום לפלטפורמה או לשירות נלווה דרכו ו/או בקליטת תשלום או אמצעי תשלום, לא יהוו עילה לכל טענה ו/או תביעה מצד המשתמש בפלטפורמה.
 8. החברה רשאית להתיר או להגביל או לאסור את גישת המשתמש לפלטפורמה בכל זמן על פי שיקול דעתה הבלעדי ושומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות או להפסיק את הפעלת הפלטפורמה, כולו או חלקו, בכל זמן וללא מתן הודעה, ככל שיידרש בנסיבות המתאימות, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

זכות השימוש בפלטפורמה

 1. הפלטפורמה הינו פלטפורמה מקוונת המאפשרת למשתמש ומנגישה עבורו את השירותים כהגדרתם לעיל. לשם שימוש בפלטפורמה נדרש המשתמש להירשם אליה, ובתוך כך למסור מספר פרטים מזהים, לרבות מספר הרכב, מספר תעודת זהות ופרטי יצירת קשר.
 2. אנא קרא בעיון ובהרחבה את מדיניות הפרטיות המפורטת בפרק נפרד בתקנון זה.
 3. במסגרת הרישום, המשתמש עשוי להידרש למסור מספר פרטים מזהים אודותיו, המהווים ו/או עשויים להוות מידע אישי, כדוגמת שם מלא, פרטי התקשרות שונים (לרבות כתובת דואר אלקטרוני), מספר תעודת זהות, מספר הרכב, פרטי רישיון, מספר קודן ואף לעשות שימוש בטביעת אצבע לשם זיהוי ביומטרי, מבלי שהנתונים הביומטריים ישמרו אצל החברה אלא במכשיר הנייד של המשתמש בלבד.
 4. המשתמש מודע לכך שחלק מהפרטים הינם מנדטוריים לצורך תפעול וקיום השירותים המוצעים בפלטפורמה, ולפיכך ללא מסירתם לא יוכל המשתמש להשלים את הליך הרישום ולצרוך את השירותים המוצעים בה. שדות החובה יסומנו במפורש.
 5. שים לב! פרטי הרישום, סיסמאות שיקבעו ופרטי הקודן הינם אישיים ואין להעבירם בשום אופן. האחריות על שמירתם בסוד מוטלת עליך בלבד.
 6. כל כניסה לפלטפורמה שתיעשה באמצעות פרטי הזיהוי שלך, תיחשב ככניסה שבוצעה על ידך, ואתה פוטר את החברה וכל מי מטעמה מכל חבות או אחריות לשימוש בלתי מורשה שייעשה בשם המשתמש ו/או הסיסמא שלך (לרבות פגיעה בפרטיות ו/או כל פגיעה אחרת שתיגרם לך או לרכושך, כאמור).
 7. החברה מתירה לך לעשות שימוש בפלטפורמה בהתאם לתנאי השימוש, למטרות חוקיות בלבד. זכות השימוש בפלטפורמה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.
 8. החברה תהיה רשאית להתנות את הכניסה ו/או השימוש בפלטפורמה, כולה או חלקה, ברישום ו/או על תנאי אחר, בכל נקודת זמן (לרבות, ומבלי לגרוע מכל אפשרות אחרת, לאחר רישום) ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

שימושים אסורים ומגבלות שימוש בפלטפורמה

 1. על כל משתמש בפלטפורמה חל איסור מוחלט לעשות בפלטפורמה כל שימוש בלתי מורשה ו/או בלתי חוקי ו/או בלתי מוסרי ו/או בלתי סביר ביחס למטרה שלשמה נועדה הפלטפורמה.
 2. אין לבצע כל פעולה אשר תגרום ו/או תטיל עומס בלתי סביר או בלתי פרופורציונאלי על הפלטפורמה ו/או על התשתית הקשורה אליה ו/או לבצע כל פעולה העלולה לפגוע בפלטפורמה, בתפעולה, בתכנים ובאופן הצגתם.
 3. ללא קבלת הרשאה מפורשת, כתובה מראש מהחברה, אינך רשאי לבצע את הפעולות ו/או את המעשים הבאים:
  3.1. שימוש מסחרי בפלטפורמה ו/או בתוכנה ו/או שימוש בהם לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט;
  3.2 להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה חוזרת, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן הפלטפורמה, כולה או חלקה;
  3.3 להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוגCrawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן הפלטפורמה, לרבות לשם יצירת מאגר מידע, בין אם על ידי הורדה ואחסון שיטתיים (ידניים ו/או אוטומטיים) של תוכן בפלטפורמה (מלא ו/או חלקי), בין היתר, אך לא רק, באמצעות כלים אוטומטיים וטכנולוגיות לסריקת מידע, כריית מידע ו/או אחזור אוטומטי או איסוף של מידע מתוך הפלטפורמה (automated data mining tools, crawlers וכדומה).
  3.4 להציג תוכן מהפלטפורמה בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג את תוכן הפלטפורמה בכל דרך שהיא, המשנים את עיצובה המקורי בפלטפורמה ו/או המחסירים דבר כלשהו;
  3.5 לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר בפלטפורמה ו/או לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או כל פגיעה אחרת.
  3.6 להשתמש בפלטפורמה ו/או בתוכן הפלטפורמה כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד בכל צורה.
 4. אין לעשות כל פעולה בפלטפורמה או בחלק ממנו באופן שיגרום ו/או עשוי לגרום לחברה ו/או מי מטעמה ו/או מי מהמשתמשים בפלטפורמה נזק מכל סוג. בכלל זאת, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין לעקוף את האמצעים בהם נוקטת החברה להגנה על פרטיות המשתמשים;
 5. אין לזייף ו/או להתחזות לאדם ו/או לכל גורם אחר, שאינו המשתמש או להשתמש בפרטי משתמש אחר. יודגש כי לאור האופי הרגיש של הפלטפורמה, עת קשורה באופן ישיר לנכס (כלי הרכב) של בעלי הרכב, אף שימוש "ברשות" משתמש אחר ולשם משתמש אחר, כפופה לקבלת הסכמה בכתב מהחברה;
 6. המשתמש מתחייב כי המידע שימסור ו/או מסר והתכנים שהעלה ו/או יעלה אותנטיים, נכונים וכי אין בהם כדי ליצור הטעיה מכל סוג, כלפי החברה או צד שלישי.
 7. ידוע לך כי באם יופר תנאי מהתנאים האמורים בתנאי השימוש, תוכל החברה לחסום את גישתך לפלטפורמה ו/או להגביל שימושך ו/או לאסור עליך לבצע כל פעולה בקשר עם הפלטפורמה, והדבר יהיה נתון לשיקול דעתה הבלעדי. אין באמור כדי לגרוע מזכויות החברה לנקוט נגדך צעדים משפטיים במקרים האמורים לעיל.
 8. אי עמידה בכל אחת ממגבלות אלו, עלולה להוביל למניעת גישתך לפלטפורמה ואף לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית על-פי כל דין.

אבטחת מידע

  1. לשם התחברות לפלטפורמה תקבל קוד אימות ו/או פרט אישי מזהה אחר. עליך לשמור בסודיות, וידוע לך כי חל עליך איסור מוחלט לגלות ו/או להעביר לאחר את קוד האימות שלך ו/או כל פרט מזהה אחר המשמש אותך לשם התחברות לפלטפורמה.
  2. הנהלת הפלטפורמה פועלת לאבטח את הפלטפורמה, לרבות המידע המוצג בו, נגיש באמצעותו או נמסר דרכו, בכל אמצעי האבטחה הסבירים והמתקדמים, לרבות המידע שהוזן במערכת הפלטפורמה בידי משתמש הפלטפורמה.
  3. כמו כן, החברה נוקטת באמצעים סבירים להגנה על הפלטפורמה ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולו ודואגת לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן על הפלטפורמה ועל תוכנו מפני חדירות, פרצות או האזנות בלתי מורשות.
  4. החברה עושה ככל שיכולתה בכדי להגן על סודיות הנתונים שנמסרו על ידי משתמשי הפלטפורמה ולקוחותיה, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות.
  5. עם זאת, החברה אינה יכולה להתחייב לאבטחה הרמטית או מוחלטת, כי לא תתבצע חדירה בלתי חוקית ללא הרשאתה למערכות הפלטפורמה אשר תוביל לחשיפת מידע לגורמים זרים ו/או לא מורשים ו/או לאובדנו של המידע. לפי-כך, מובהר בזאת כי החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל אחריות במקרה של חדירה או פריצה ו/או נזק כלשהוא שנגרם בשל השימוש בפלטפורמה ו/או בתוכן המוצג בו ו/או בשירותים הנלווים לו, על-ידי המשתמש בפלטפורמה או מי מטעמו.
  6. ידוע לך כי לחברה אין דרך ו/או אחריות בקשר עם השימוש הנעשה במספר הסלולרי שלך לשם רישום והתחברות לפלטפורמה, בפרט, אין ביכולתה לדעת אם השימוש במספר הסלולרי שלך נעשה על ידך או על ידי צד שלישי. לפיכך, כל כניסה באמצעות מספר סלולרי של משתמש ו/או אשר הוצהר כי הוא שייך למשתמש, תחשב לכל דבר ועניין, כאילו זו בוצעה על ידי המשתמש עצמו. המשתמש פוטר את החברה מכל חבות או אחריות מכל סוג שהוא בקשר עם שימוש במספר הסלולרי ו/או בקוד האימות ו/או בכל פרט מזהה אחר והשלכות השימוש בהם, לרבות טענות בגין פגיעה בפרטיות ו/או שימוש בלתי מורשה (לרבות העלאת תוכן בשם המשתמש) ו/או כל פגיעה ו/או נזק אחרים שיגרמו למשתמש ו/או למי מטעמו.
  7. שימוש וסליקה של כרטיסי אשראי מהפלטפורמה או דרכה – יובהר כי זו נעשית באופן מוצפן ומאובטח באמצעות חברת סליקת אשראי חיצונית, העושה שימוש בשיטות הצפנה חדישות ועל ידי מנגנוני הצפנה שהינם בהתאם לתקנים בינלאומיים ולפי הנחיות חברות האשראי הרלבנטיות.

קניין רוחני

  1. אלא אם צוין או סומן אחרת במפורש, החברה הינה הבעלים או מורשית כדין בכל זכויות הקניין הרוחני בפלטפורמה ובתוכן המצוי בו או נגיש ישירות דרכו, לרבות העיצוב, קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים מסחריים, מושגים, סודות מסחריים, סימני מסחר וסימני שירות, זכויות יוצרים, מוניטין, נתוני שוק, זכויות מוסריות, מידע טכני וכל זכות מקבילה או נגזרת לכל אחד מן האמורים לעיל (בין אם רשומים ובין אם לאו). יובהר כי הלוגואים של יצרניות הרכב ו/או ספרי הדרכת נהג ו/או כל הקשור ביצרניות הרכב הינו הקניין הרוחני שלהן, וכל האמור בפרק זה חל באופן ישיר עליהן ועל היחסים שבין המשתמש ליצרניות הרכב.כך, שימוש בכל אלו, ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב מהחברה ו/ או מיצרניות הרכב, לפי העניין, הינו אסור ויהווה הפרת זכויותיה של החברה ו/או של צדדים נוספים אחרים על-ידך.
  2. אין להשתמש, להעתיק, לשכפל, לשחזר, לעבד, להנדס לאחור, ליצור נגזרות, לייצר כל דבר על ידי שימוש בפלטפורמה ו/או בתוכן מהפלטפורמה, להפיץ, להציג או לפרסם כל תוכן מהפלטפורמה או לעשות בה כל שימוש לצרכים מסחריים או פרטיים, על-ידך או על-ידי אחר מטעמך, ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב מהחברה.
  3. כל שימוש בלתי מורשה בכל חומר שבפלטפורמה עלול להוות עבירה על חוקי זכויות יוצרים, חוקי סימני מסחר וחוקים אחרים, ויגרום לכך שהרשאת השימוש שלך בפלטפורמה תפוג באופן אוטומטי. במצב זה, תחול עליך החובה להשמיד מיד כל חומר שהורד או הודפס מהפלטפורמה ו/או הקשור לפלטפורמה ונשמר אצלך בכל דרך.
  4. אינך רשאי ליצור מסגרות (Frame ו/או iFrame) לפלטפורמה ו/או לעשות שימוש ב- Meta Tags ו/או כל טקסט חבוי אחר תוך שימוש בקניינה ו/או שמה של החברה ו/או יצרניות הרכב, או בסימני המסחר שלהן ללא אישורה מראש ובכתב ובכפוף לתנאים שיפורטו באישור. מובהר כי מתן אישור כאמור נתון לשיקול דעתה הבלעדי.

פרק ב' – מדיניות הפרטיות

כללי

בעת השימוש שלך בפלטפורמה, החברה אוספת מידע אודותיך ו/או אודות אופן השימוש שלך בפלטפורמה. בו בעת, החברה מכבדת את פרטיותך ומחויבת להגן עליה ככל שביכולתה, לפיכך, אנא קרא בעיון רב מדיניות פרטיות זו, המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון תנאי השימוש בפלטפורמה, טרם השימוש בה.

ידיעתך כי הפלטפורמה אינה אוספת מידע אישי מזוהה אודותיך, אלא במקרים בהם תמסור מידע שכזה ו/או תמסור פרטים הנדרשים לשם שימוש בפלטפורמה; בעת מילוי טופס מקוון בפלטפורמה, הפעלתה, ביצוע רישום לאזור אישי או לשירות או לרשימה כלשהם, בתהליך יצירת קשר וכיוצא באלה.

רישום, מסירה ושמירת מידע

  1. ייתכן כי חלק ואף כלל השירותים בפלטפורמה טעונים ו/ או יהיו טעונים רישום. במסגרת הרישום תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, דרכי ההתקשרות עמך ו/או כתובת הדואר האלקטרוני שלך, ובהתאם לצורך גם פרטים נוספים לצורך זיהוי, כגון מספר תעודת זהות, מספר רכב, פרטי רישיון, קודן ו/ או פרטים קשורים אחרים.. מובהר כי מבלי למסור את הנתונים המתבקשים לא תוכל להירשם לאזורים ו/או לשירותים הטעונים רישום ו/או לבצע את הפעולות המתבקשות עקב כך באמצעות הפלטפורמה (להלן "ההרשמה").
  2. בעת שימוש בפלטפורמה, יכול ושירותים מסוימים יחייבו שימוש במערכת מסרונים (SMS) ו/או שליחת מיילים ו/או שליחת התראות או הודעות פנימיות, לצורך ייעול הקשר עמך, ניהולו ושיפורו, תפעול, אימות, זיהוי, או כל פעולה אחרת שתידרש לצורך תפעולו התקין של השירות המתבקש דרך מכשירך. לצורך כך מתבקשת הסכמתך, ובהמשך שימוש הנך למעשה נותן הסכמתך, לשימוש במערכת המסרונים כדי לשלוח לך הודעות אישיות או התראות לפי הצורך כאמור.
  3. הפלטפורמה ובפרט בשימושך בה דרך מכשיר נייד כלשהו, תאסוף ותשתמש במידע על המיקום שלך או על מסלול התנועה שלך (GeoLocation) וכן על מאפייני נהגיה כאלו ואחרים, הכל על מנת לספק לך את שירותי הפלטפורמה, וכן שירותים נלווים העשויים להידרש לצורך ניהול ו/או ייעול ו/או אספקת שירותי החברה, או כדי לספק לך מידע על שירותי החברה ו/ או מטעמה המותאמים למיקומך. המידע יכול שיימסר הן מהמכשירים הניידים המקושרים לפלטפורמה (לשם כך תידרש לאשר את שיתוף שירותי המיקום עם האפליקציה), והן מהרכב עצמו (כך שבפועל ניתן לקרוא הן את מיקומך והן את מיקום הרכב, אף אם אינם זהים).
  4. בעצם השימוש באפליקציה הנך מודע ומסכים לכך כי נתוני המיקום של הרכב בכל עת כמו גם מאפיינים נוספים הנאספים (לרבות מאפייני נהיגה) על ידי האפליקציה יועברו לחברה ויוחזקו על ידה. באחריותך לעדכן בענין זה גם את כל יתר המשתמשים ברכב ו/או באפליקציה כאמור במשפט הפתיח לתנאי שימוש ומדיניות פרטיות אלו.
  5. לחברה מאגרי מידע רשומים בהם ישמרו ויאובטחו כלל פרטיך כחוק (להלן "המאגרים"), ואשר עשויים להתעדכן מעת לעת. החברה רשאית לעשות שימוש במידע שייאסף אודותיך למאגרים בהתאם למטרותיהם הרשומות, ובין היתר: לצורך ניהול ותפעול כל שירות המוצע על ידי החברה ו/או המבוקש על-ידך, ולשם התקשרות, עדכון, אישור ו/או יידוע שלך בכל עניין ו/או נושא הקשור לשירות המתבקש על-ידך; טיפוח ועידוד נאמנות המשתמשים באמצעות שיוך למועדון לקוחות, ניתוח מאפיינים, עיבוד מידע ו/או דיוור ישיר כדין בהתאם למאפיינים במאגר; עריכת ניתוחים, סקרים ומחקרים סטטיסטיים; טיפול בתלונות, פניות ו/או תביעות ככל שתהיינה.
  6. אינך מחויב למסור מידע באמצעות הפלטפורמה על-פי חוק, ובמסירתו, ככל שתתבקש, הנך מאשר כי העברת המידע לחברה או באמצעותה היא על אחריותך בלבד, מרצונך החופשי ובהסכמתך, ולא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה ונציגיה בנושא. תשומת ליבך כי סירוב למסירת פרטים נוספים, לאחר מסירת פרטים אחרים, לא יגרע מזכות החברה להשתמש ולהמשיך להחזיק בפרטים קודמים שכבר נמסרו על ידך.
  7. כמו כן, ככל שתמסור או תעלה כל מידע אישי לחברה דרך הפלטפורמה, הנך מצהיר בזאת כי המידע שתמסור ו/או תעדכן מעת לעת, הנו נכון אמין ומדויק וכי הנך מוסר את המידע מרצונך החופשי, בשמך ועבור עצמך בלבד, או שהורשת כדין למסור מידע זה עבור אחר, ובכל מקרה תהא אחראי בלעדי למסירת מידע זה ולהשלכות השימוש שיעשה בו.
  8. בהמשך לאמור לעיל, יובהר כי ישנו מידע נוסף אשר עשוי להיאסף אודותיך ואודות הרגלי השימוש שלך בפלטפורמה, לרבות אך לא רק, מאפייני המכשיר בו אתה משתמש, כתובות IP, אתרי האינטרנט אליהם נכנסת דרך הפלטפורמה, מודעות שלחצת עליהן או שזיהינו כי התעניינת בהן, פרטי היומן שלך (ייתכן ותתבקש לאפשר גישה ליומן דרך האפליקציה), פרטי רכישות שבוצעו דרך ו/או בקשר עם הפלטפורמה וכן ניתוח השירותים שאתה צורך תוך שימוש בפלטפורמה.ידוע לך ואתה מסכים בזאת כי המידע אישי שתמסור יועבר לספקים ו/או נותני השירותים השונים, זאת לצורך מתן השירותים המוצעים בפלטפורמה וניתוח התנהגותך והרגלי הצריכה שלך. יתרה מזו, מובהר כי לעיתים תעמוד לחברה החובה, ואף הזכות, לקיים דרישות או בקשות מצד גורמים מוסמכים כדין (לרבות גורמים רגולטוריים שונים, רשויות ובתי המשפט) בכל הנוגע לשימוש בפלטפורמה או למידע המועבר לחברה ונאסף על ידי החברה בקשר לשימוש שלך בפלטפורמה. החברה תעביר כל מידע הנאסף או נאגר או נמסר בפלטפורמה ככל שתידרש לכך עפ"י דין ו/או צו שיפוטי מתאים, ובמידת הנדרש כדי לאכוף מדיניות זו.
  9. למען הסר ספק, יודגש כי הסכמתך לאמור במדיניות זו נלמדת מהשימוש בפלטפורמה, וכי לחברה אין ולא תהיה אחריות לכל שימוש אשר יעשה על ידי צדדי ג' בכל הקשור למידע אשר יימסר להם ע"י החברה ו/או ייאסף על ידם אודותיך, ככל שייאסף, לרבות מידע אשר הועבר ו/או יועבר אליהם  ו/או אשר נמסר להם ישירות על ידך.
  10. ידוע לך ואתה נותן בזאת הסכמתך לשמירת המידע ו/ או עיבודו בענן צד ג', אף מחוץ לגבולות מדינת ישראל (באירופה ו/או ארה"ב).
  11. לשם מתן השירותים המוצעים ע"י החברה בפלטפורמה, ו/או כדי לאמת זהותך, החברה עשויה לקבל מנותני השירותים מידע אישי, ובכללו פרטים מזהים, אודותיך, אשר יישמרו גם הם במאגרי המידע של החברה, השימוש במידע זה ייאסף, יישמר ויעשה בו שימוש בהתאם למטרות המנויות בתקנון זה, על כלל פרקיו.
  12. כאמור, הפרטים אשר יתקבלו אודותיך מאת צדדי ג' ונותני השירותים, נמסרים בהסכמתך המפורשת והנך פוטר את החברה מכל חבות או אחריות בקשר עמם (לרבות השימוש בהם).

שימוש במידע וניתוחו

  1. החברה רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש במועד ההרשמה ו/או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש בפלטפורמה למען המטרות המנויות לעיל, וכן על מנת לנהל ולייעל הקשר עמו, לשפר, להעשיר או לשנות (לרבות שינוי של הפלטפורמה המוצג למשתמש) את הפלטפורמה, את השירותים והתכנים המוצעים בפלטפורמה, וכן על מנת לעדכן מעת לעת את המשתמש באשר לשירותים שונים המוצעים ו/או אשר יוצעו על ידי החברה ו/או מי מטעמה או הקשור אליה עסקית.
  2. הפלטפורמה עשוי להפעיל כלים אוטומטיים לצורך אפיון השימושים בפלטפורמה, לעדכון מרחוק של הפלטפורמה, לתפעול וייעול פעילות הפלטפורמה או התאמתו להעדפות המשתמש. כלים אלו עשויים לאסוף ולשמור מידע כללי ובלתי מזוהה אודותיך ואודות אופן השימוש שלך בפלטפורמה, ובין היתר, גם את פרטי ספק שירותי האינטרנט שלך, כתובתך בפרוטוקול האינטרנט (כתובת IP) ושם המתחם לצורך גישה לפלטפורמה, מיקום המכשיר בו נעשה שימוש בגישה לפלטפורמה, זמני ואופני השימוש בפלטפורמה, סוג הדפדפן שלך ופרטים סטטיסטיים נוספים המעידים על אופן השימוש בפלטפורמה ובשירותים דרכו.
  3. בפרט, החברה עשויה לעשות שימוש במוצרים דיגיטליים שונים על מנת לקבל ניתוחים, אפיונים וסטטיסטיקה אודות שימושי המשתמשים בפלטפורמה, סוגי המכשירים הסלולריים המשמשים לכניסה לפלטפורמה וצריכת השירותים על ידם, ושלל הפעולות שנעשות ע"י משתמשים בפלטפורמה. השימוש במוצרים הדיגיטליים האמורים כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הכללית של החברות והפרטנית לכל מוצר, ככל שקיימת, באופן שאינו גורע אחד מהשנייה. מובהר בזאת כי החברה לא תעביר לצדדים שלישיים מידע אישי מזוהה לגביך ללא הסכמתך.
  4. ידיעתך כי החברה עשויה לעשות שימוש בקבצי מידע מסוג "Tag", "Pixel", "Cookies" וכדומה (להלן יחדיו "Tags"). המדובר בשורות קוד ו/או קבצי טקסט, אשר יונחו בדפדפן/ מכשיר קצה של המשתמש או לחילופין כאלו שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה.
  5. קבצים אלו מאפשרים לשמור את הפרטים שהזנת לטפסים שונים בפלטפורמה, או באזורי רישום או הפעלת שירותים, ובכך חוסכים ממך את זמן מילוי הפרטים בשנית בביקורך הבא. כמו כן, הקבצים עשויים להכיל מידע בדבר הדפים שבהם ביקרת, משך השהייה בפלטפורמה, מקור ההגעה לפלטפורמה ועוד. המידע בTags מוצפן ולא מאפשר זיהוי אישי שלך.
  6. אם אינך מעוניין לקבל או להפעיל את הCookies"", תוכל לחסום אותם בכל עת באופן עצמאי על ידי שינוי הגדרות הדפדפן שלך. חלק מקבצי הCookies עשויים לפקוע כאשר תסגור את הדפדפן או את היישום בו אתה משתמש, וייתכן שאחרים יישמרו על גבי הזיכרון במכשירך או במחשבך.
  7. ידוע ומובן לך כי ייתכן וחלק מהשירותים המוצעים בפלטפורמה, ואף כולם, לא יהיו נגישים אם תחסום ו/או תמחק את הTags. לפיכך, מוצע לעשות כן רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהפלטפורמה, התכנים המופיעים בה והשירותים המוצעים דרכה יותאמו להעדפותיך, ותוך הבנה שייתכן שחלק מהשירותים ו/ או כולם לא יהיו זמינים עבורך אם תעשה כן.העברת מידע
  8. החברה מתחייבת כי לא תעשה כל שימוש במידע הקנייני שלך, ככל שיהיה בהחזקתה, ו/או בכל מידע אחר אודותייך לצרכים שאינם נוגעים לשירות המסופק לך.
  9. החברה תנקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו לידי לצדדים שלישיים. זאת, למעט במקרים שיפורטו להלן:
   1. על-פי דרישה ממך או בהסכמתך ו/או על מנת לספק לך שירות שביקשת ו/או נרשמת אליו (כך למשל סנכרון הפגישות שקבעת, נתוני מיקום בעת הפעלת חילוץ וכדומה, פרטי רכישות וכיוצא באלה);
   2. במקרה בו העברת פרטייך נדרשת לצורך השלמת בקשה ו/או פנייה מטעמך ו/או אספקת שירות ו/או העברת תשלום מטעמך;
   3. במקרה בו בוצעה מצדך הפרת תנאי תקנון זה  ו/ או במקרים בהם ביצעת או ניסית לבצע באמצעות הפלטפורמה פעולה המנוגדת לתקנון או לכל דין;
   4. על-פי צו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת על-פי חוק או לצורך מניעת ביצוע עבירה;
   5. בכל מקרה בו תסבור החברה כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושו ו/או לגופו של אדם, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי;
   6. במקרה בו תתעורר מחלוקת ו/או טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או הליכים משפטיים בינך ו/או מי מטעמך לבין החברה ו/או מי מטעמה;
   7. במקרה בו תעביר ו/או תמחה החברה את זכויותיה ו/או פעילותה לצדדים שלישיים ובלבד שאלו האחרונים יקבלו על עצמם את הוראות התקנון דנן.
  10. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות החברה להעביר לצדדים שלישים מידע אגרגטיבי או מידע שאינו אישי, או אשר אין בו כדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר או באופן סביר, או אשר אין בו כדי לפגוע בפרטיות המשתמש.

הסכמה למשלוח מידע בדיוור ישיר באמצעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים

  1. החברה ו/או מי מטעמה ו/או ספק ו/או נותן שירות הקשור בפלטפורמה ו/או כל צד שלישי, לפי העניין, עשויים לשלוח אלי, באמצעות דיוור ישיר, לתיבת הדואר האלקטרוני ו/או במסרון למכשיר הנייד, מידע הנחוץ לשם תפעול הפלטפורמה, אישורי הזמנות או שירותים שניתנו מכוחה ועדכונים תפעוליים אחרים. דיוור מידע מסחרי ו/או פרסומי יתאפשר ככל שתתקבל הסכמה מתאימה לכך ממך.
  2. הנני מסכים כי מסירת המידע באמצעות דיוור ישיר עשוי להוות תחליף להמצאת המידע, בכל דרך אחרת הנדרשת על פי דין, ככל שנדרשת, וכי על אף האמור בכל דין, כל אימת שיש רשות או חובה ליתן לי הודעה או כל ידיעה אחרת בנוגע למידע, תהא הודעה זו כמשלוח כדין גם אם נשלחה אליי באמצעות דיוור ישיר כאמור.
  3. עם זאת ועל האף האמור, מובהר כי האחריות על מעקב אודות שירותים שצרכתי ו/או ביקשתי ו/או כל מידע אודות רכבי ו/או כל מידע אחר מנותני השירות, מוטלת באופן בלעדי על המשתמש, וכי לא תשמע טענה ו/או דרישה מאת המשתמש בדבר אי קבלת הודעה כזו או אחרת או כל הודעה רלוונטית אחרת בקשר עם האמור.
  4. הנני מאשר/ת כי ככל שכתובת הדואר האלקטרוני ו/או מספר הטלפון הנייד שמסרתי ישתנו, מכל סיבה שהיא, אפנה לחברה ואעדכן אודות השינוי ופרטיו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובן לי כי אם לא אעשה כן, לא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה ו/או נותני השירות ו/או הספקים בקשר עם משלוח ו/או קבלת המידע הנדרש.
  5. ידוע לי כי זכותי לשלוח, בכל עת, הודעה בכתב במסרון או באמצעות הדואר האלקטרוני (בהתאם לנוחות המשתמש ולדרך בה קיבל המידע), לפיה אני מסרב/ת להמשיך לקבל את המידע באמצעות דיוור ישיר בדואר אלקטרוני, ובכך לחזור בי מהסכמתי כאמור. מובהר כי קבלת מידע פרסומי ו/או שיווקי איננה תנאי לשימוש בפלטפורמה.
  6. עם קבלת הודעה כאמור ממני, תופסק שליחת ההודעות, תוך שימת לב כי הדבר עלול לפגוע במתן השירותים המוצעים על ידי הפלטפורמה, ולאור כך, לא תועלה מצדי כל טענה ו/או דרישה בקשר עם העניין.
  7. יוער כי הסרת האפליקציה ו/או מכירת הרכב אינם מהווים ביטול של ההרשאה שניתנה למשלוח הודעות, והדרך להסרה משירות זה נותרת כאמור לעיל בכל עת.

פרק ג' – שונות

  1. אין בתקנון זה או באיזו מהוראותיו כדי ליצור, ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בינך לבין החברה או מי מטעמה בכל אופן.
  2. אם תנאי בתקנון זה ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מהתקנון ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות יתר התנאים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה, קיים ו/או משתמע, אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.
  3. תנאי תקנון זה, על שלל פרקיו, מהווים את ההסכם המלא בינך לבין החברה בכל הנוגע לאופן השימוש בפלטפורמה ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש בפלטפורמה ובתוכנו.
  4. הפלטפורמה עשוי להציע קישורים/ הפניות לאתרי אינטרנט של צדדי ג', לרבות אך לא רק, אתרים של נותני השירותים. במקרה שתשתמש בקישורים/הפניות אלה, תצא מהפלטפורמה. עם יציאתך, תהיה כפוף לתנאי השימוש והמדיניות של האתר אליו נכנסת. החברה אינה מתחייבת כי הפניות ו/או קישורים כאמור יובילו לאתרים פעילים, שכן לא בדקה ואין ביכולתה לבדוק אותם, אין לה שליטה עליהם ואין היא אחראית לאתרים אלה או לתוכנם. ההחלטה לגשת לאתר צד ג' כלשהו כאמור לעיל תחת אחריותך הבלעדית.
  5. על השימוש בפלטפורמה ו/או בכל תביעה, דרישה ו/או בקשה הנובעים משימוש בה, יחולו דיני מדינת ישראל בלבד ומקום השיפוט יהיה בבית המשפט בתל-אביב בלבד. הדין המהותי והפרוצדוראלי יהיה הדין הישראלי, זאת בכפוף לזכות החברה לנקוט בהליכים משפטיים בבתי המשפט בהם מצויים כתובת המשתמש ו/או מקום עסקו ו/או נכסיו או חלק מהם לשיקול החברה.
  6. השימוש בפלטפורמה מיועד לשימוש מעל גיל הנהיגה בלבד ולבעלי רישיון נהיגה בלבד. באם אינך עומד בקריטריונים אלו, עצם שימושך בפלטפורמה יהווה ראיה לכך שקיבלת אישור מאפוטרופוס חוקי שמונה לך לעשות שימוש זה, והשימוש בו כאמור, תחת אחריותך הבלעדית.
  7. שים לב! אם מכרת את רכבך ו/או הועוברה הבעלות ברכב ממך לצד ג' מכל סיבה שהיא, חובתך להסיר את חשבונך וחשבונות מי הקשורים אליך, אשר ניתנה להם הרשאת שימוש בעבר, באופן מיידי מהאפליקציה. –ה כל שימוש באפליקציה לאחר מכירת הרכב ו/או ללא הרשאה מפורשת מבעלי הרכב באותה עתהנוכחיים (הרוכש/ים) הינו מנוגד לחוק וחושף אותך בפני תביעות משפטיות בכדי למנוע שימוש כוזב של נהג שאיננו מורשה על ידך. האחריות בגין כך והחובה לעשות כן מוטלת במלואה עליך. בהמשך לכך, מובהר בזאת ומובן לך כי הסיבה לכך היא כיוון אין בשיכולתה שלות החברה לעקוב אחר האמור., לפיכך הפרה של סעיף זה הינה תחת אחריותך הבלעדית, ולא תהיה לך או למי מטעמך כל טענה בקשר עם האמור. מוגבלת עד כדי לא אפשרית.
  8. ביכולתך להוסיף עד כדי __ 4 משתמשים לרכב נתון (ההגבלה עשויה להשתנות מעת לעת ואין לחברה כל חובת דיווח למשתמשים בשל כך). האפשרות להוסיף ולגרוע נהגים בכל עת היא של בעל הרכב הרשום בלבד. לא תשמע מצד המשתמשים ובעלי הרכבים כל טענה בקשר עם האמור.
  9. במידה ובטופס הזמנת הרכב ו/או ברישיון הרכב מופיעים יתר מבעלים אחד לרכב – האפליקציה תנוהל על ידי הבעלים הראשון בלבד.
  10. החברה שומרת לעצמה את הזכות בכל עת לסגור את הפלטפורמה ו/או להפסיק את פעילותה, לעדכן את המבנה, התכנים, החומרים שבה ללא כל הודעה מראש. למשתמש לא תעמוד כל טענה בקשר עם האמור, שכן הדברים נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
  11. כמו כן, החברה רשאית ואף עשויה לשנות ו/או לעדכן את תקנון תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, ללא כל הודעה מראש ולאור שיקול דעתה הבלעדי. תקנון תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המחייבים בכל זמן הם אלו העדכניים המופיעים בפלטפורמה, כאשר תאריך עדכונם האחרון יופיע בראש התקנון. לפיכך, מומלץ לעיין בהם מפעם לפעם וטרם השימוש בפלטפורמה.
  12. האחריות לשיפוי החברה, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמם, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק (לרבות מוניטין), הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו למי מהם, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, הנובעים עקב הפרת תקנון תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, תחול עליך בלבד ויהיה עליך לפעול לשיפוי כאמור באופן מידי וללא כל דיחוי.

פרק ד' – יצירת קשר

  1. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הנך, או מי מטעמך (באמצעות ייפוי הכוח המתאים על פי דין), רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגרי החברה, ככל שמידע אודותיך מוחזק בידה, ואף לבקש לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. החברה תעשה כל שביכולתה למילוי בקשתך, בהתאם למוטל עליה על פי חוק, אל מובהר בזאת כי מידע הדרוש לה לניהול עסקיה ישמר לפרק הזמן הנדרש לכך, בהתאם לחוק.
  2. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל החברה באמצעות לשונית "יצירת קשר" בפלטפורמה , או לכתובות מייל בהתאם למותג :
   מיצובשי: MITSUSERVICE@COLMOBIL.CO.IL
   יונדאי: HYUNSERVICE@COLMOBIL.CO.IL
   או בכתובת עמל 20 (פארק אפק), ראש העין בדוא"ל ל-:  colmobil_management@COLMOBIL.CO.IL
   או בטלפון מספר: 03-9154551.
   לכתובת זו ניתן לפנות אף לשם תמיכה טכנית ו/או דיווח על תקלות.
  3. במצב בו המשתמש אינו מחובר לחשבונו בפלטפורמה, אזי יידרש למסור מספר פרטים מזהים אודותיו כמו שם מלא, מספר זהות, כתובת, דוא"ל, מספר טלפון ומספר חשבון אצל נותני השירותים וכן להעביר עותק רשיון נהיגה ופרטים נוספים ככל שיידרשו. החברה תעשה שימוש בפרטים אלה לצורך מענה לבקשת המשתמש, בהתאם למטרות המפורטות לעיל.