accessibility

חיישן גשם

שיתוף    שיתוף
אינדקס א'-ב'
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

חיישן גשם

באמצעות קרן אינפרא אדום מזהה החיישן רטיבות על גבי השמשה הקדמית. בעת זיהוי הרטיבות, יופעלו המגבים באופן עצמאי. החיישן יווסת את מהירות תנועת המגבים בהתאם לעוצמת הגשם. בדגמי מרצדס, יוודא החיישן סגירת גג השמש בעת גשם.

מונחים בתחום