accessibility

טוטל לוס

שיתוף    שיתוף
אינדקס א'-ב'
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

טוטל לוס

תקנת משרד התחבורה קובעת כי לאחר תאונת רכב יקבע שמאי מהו הנזק לרכב ובמידה ושיעור הנזק הגולמי נמצא מעל 55% יכול השמאי להכריז על טוטל לוס (אובדן מוחלט). את המכונית מעבירים למגרש גרוטאות ומפרקים אותה לחלקי חילוף. חברת הביטוח תשפה את בעל הרכב, בהתאם לפוליסה אותה רכש, לפי מלוא ערך הרכב כפי שהוא מופיע במחירון על פיו חברת הביטוח עובדת וככתוב בפוליסה.

מונחים בתחום