מדיניות שמירת פרטי מועמדים

קבוצת כלמוביל (כלמוביל בע"מ והחברות בשליטתה) רואה עצמה מחויבת לסטנדרטים הגבוהים ביותר של יושרה, שקיפות, אנושיות, אחריות עסקית, אמינות והגינות בכל מישורי הפעילות של הקבוצה.
בהתאם, קבוצת כלמוביל מכבדת את פרטיותם של מועמדים לעבודה ובכל הנוגע למידע אודותם יחולו הוראות מדיניות הפרטיות המפורטת להלן:

איסוף ושמירת המידע

תהליך המיון לבחינת התאמתך לעבודה בכלמוביל כרוך באיסוף ובשמירה של מידע אישי אודותיך.
המידע יכלול, בין היתר, מידע שיימסר על ידך, מידע שייאסף במסגרת ראיונות עם נציגי החברה ו/או נציגי חברות השמה חיצוניות, חוות דעת, אבחונים, תוצאות מבחני השמה, המלצות, תעודות הסמכה ועוד (להלן: "המידע האישי").
בהגשת מועמדות למשרה בקבוצת כלמוביל הנך מאשר/ת ומסכימ/ה כי המידע האישי יישמר וינוהל במאגר מועמדים ועובדים של החברה (מאגר מס' 508686) בהתאם לתנאי מדיניות פרטיות זו.
יובהר שלא חלה עליך חובה בחוק למסור את המידע, כך שבהגשת מועמדות כאמור הנך מאשר/ת ומצהיר/ה שמסירתו נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך, בין היתר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981.

שימוש במידע
המידע האישי נאסף ונשמר לשם המטרות הבאות:

  • מיון המועמד/ת לתפקידים שונים בחברה 
  • ניהול הקשר עם המועמד/ת
  • פניות עתידיות למועמד/ת ושליחת התראות לגבי משרות שעשויות להתאים למועמד/ת למיטב הבנתנו
  • ניתוח מגמות, ביצוע סקרים וכיו"ב בכל הנוגע לפעילות הגיוס בקבוצה

העברת מידע אישי לצדדים שלישיים
המידע האישי לא יועבר לצדדים שלישיים מחוץ לקבוצת לכלמוביל, אלא ככל שדרוש לשם המטרות המפורטות לעיל, כגון: צדדים שלישיים אשר מעניקים לחברה שירותים שונים בקשר עם גיוס וקליטת עובדים (מכוני מיון, אבחון והשמה), יועצים מקצועיים חיצוניים, נותני שירותי אבטחה ותמיכה במערכות טכנולוגיות מידע וכיו"ב.

זכויותיך
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הנך רשאי/ת לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגר המידע ואף לבקש מאתנו לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו או לבקש את מחיקת המידע, יש לשלוח בקשה בכתב אל החברה במייל: Geyus@COLMOBIL.CO.IL.

אבטחת מידע
קבוצת כלמוביל עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. על אף האמור, כלמוביל אינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט ואינה מתחייבת שמאגריה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.

שאלות, בקשות והערות
בכל מקרה של שאלה ו/או בקשה, אנא פנו אלינו לכתובת הדוא"ל הבאה: Geyus@COLMOBIL.CO.IL 

שינויים במדיניות הפרטיות
קבוצת כלמוביל שומרת לעצמה את הזכות לשנות מדיניות זו מעת לעת. במקרה שכזה, השינוי יעודכן במסמך זה ועל כן אנו ממליצים לעיין במדיניות זו מעת לעת.